Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 23 januari 2024

SEK:s bokslutskommuniké 2023: Nya kunder, rekordstarkt räntenetto och oförändrade kostnader

SEK når ett rekordhögt räntenetto under såväl det fjärde kvartalet som för året som helhet samtidigt som kostnaderna är oförändrade jämfört med föregående år. Nettoresultatet ökar med 7 procent från föregående år. SEK når en lönsamhet på 5,6 procent och når därmed lönsamhetsmålet på 5 procents avkastning på eget kapital. Nyutlåningen för helåret uppgår till Skr 80 miljarder, vilket är en högre volym än det historiska genomsnittet.

Under det fjärde kvartalet har svensk ekonomi sett sjunkande marknadsräntor med en avtagande inflation. Perioden av styrräntehöjningar är förmodligen över och vi går snarare mot en stabilisering eller sänkning av räntorna vilket borde vara positivt för ekonomin. Den svenska kronan är fortsatt svag men visar under hösten på viss återhämtning.

”Vår senaste Exportkreditbarometer, som publicerades i december 2023, visar på att långt ifrån alla svenska exportföretag ser en svag krona som odelat positiv. Exempelvis leder en svag kronkurs till högre kostnader för insatsvaror, som ofta importeras. En viss förstärkning av kronan kan gynna svensk export.”

Magnus Montan, vd för SEK

För helåret 2023 ökar räntenettot med hela 33 procent och vi når det högsta räntenettot i bolagets historia. Trots fortsatt hög inflation under 2023 är SEK:s kostnader under året oförändrade jämfört med 2022, tack vare aktivt arbete med effektivisering av verksamheten. Under det fjärde kvartalet har SEK:s avsättningar för förväntade kreditförluster varit höga och uppgår till Skr 585 miljoner för helåret. Dessa avsättningar är i största del kopplade till tre enskilda exponeringar. Nettoresultatet, som för 2023 uppgår till Skr 1 244 miljoner, ökar med 7 procent jämfört med 2022. SEK har ett lönsamhetsmål på 5 procent avkastning på eget kapital. För 2023 uppgår lönsamheten till 5,6 procent, mycket tack vare det starka underliggande räntenettot.

”Det är mycket glädjande och jag är stolt över att SEK både ökar nettoresultatet och når ett rekordhögt räntenetto.”

Magnus Montan, vd för SEK

SEK når en nyutlåning för helåret på Skr 80 miljarder vilket är högre än det historiska genomsnittet. SEK:s strategi är att vara en drivande kraft i klimatomställningen och under fjärde kvartalet ökar andelen hållbarhetsklassad utlåning från 14,8 procent till 15,7 procent och på helårsbasis från 12,0 procent till 15,7 procent.

”Vi går in i ett nytt år med mycket stor osäkerhet, kanske större än vi sett på mycket lång tid. Rysslands krig i Ukraina visar inga tecken på att upphöra. Kriget mellan Israel och Hamas har pågått i drygt tre månader med ett stort antal civila offer och har spridits till andra länder med påverkan på handelsflöden. Vi har en svag konjunktur som bidrar till osäkerheten. SEK:s roll som en långsiktigt och stabil finansieringspartner är idag viktigare än någonsin. SEK är väl kapitaliserat och har god likviditetsberedskap för att kunna möta den svenska exportnäringens finansieringsbehov.”

Magnus Montan, vd för SEK

Resultat januari–december 2023 (jämfört med januari–december 2022)

 •  Nyutlåning Skr 80,2 miljarder (133,2)
 •  Räntenetto Skr 2 895 miljoner (2 179)
 • Rörelseresultat Skr 1 568 miljoner (1 471)
 • Nettoresultat Skr 1 244 miljoner (1 166)
 • Tillväxt utlåningsportfölj 3,6 procent (15,3)
 • Avkastning på eget kapital efter skatt 5,6 procent (5,5)
 • Total kapitalrelation 21,3 procent (20,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 312 (292)

 

Bokslutskommuniké 2023

 1. Bokslutskommuniké 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök