Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 18 oktober 2023

SEK:s delårsrapport, januari–september 2023: Starkt räntenetto och utmanande omvärld

Ett fortsatt starkt räntenetto från SEK:s kundaffär, goda affärsvolymer och historiska sjuåriga emissioner utmärker det tredje kvartalet. Efterfrågan på finansiering från svenska exportföretag är stark men turbulensen i omvärlden bidrar till en avvaktande attityd gällande investeringar i internationella projekt. – Krig och fortsatta spänningar i omvärlden samt inflation och ökade finansieringskostnader bidrar till att en del investeringar skjuts på framtiden, säger SEK:s vd, Magnus Montan.

Ett starkt räntenetto från SEK:s kundaffär och fortsatt stark efterfrågan på direktfinansiering från svenska exportörer är positiva trender som har hållit i sig sedan andra kvartalet. Tillväxten i utlåningsportföljen är historiskt sett stark under årets tre första kvartal med en tillväxt om 7 procent. Det tredje kvartalet innebar en tillväxttakt om 2 procent.

Efterfrågan på finansiering av exportkrediter och internationell projektfinansiering är fortsatt avvaktande i kvartalet.

”Krig och fortsatta spänningar i omvärlden skapar osäkerhet och gör att investeringar skjuts på framtiden, säger SEK:s vd Magnus Montan, som också framhåller inflation och höga räntor som bidragande orsaker till en avvaktande inställning till investeringar.”

Magnus Montan, vd på SEK

I september emitterade SEK en publik USD-obligation med sju års löptid – den längsta publika dollartransaktionen SEK har emitterat sedan 2007 – samt, för första gången någonsin, en sjuårig EUR-obligation.

”Det är naturligtvis väldigt glädjande då längre löptider i vår upplåning är viktigt för oss och en del av vår upplåningsstrategi. Det är viktigt för vår förmåga att bidra till klimatomställningen genom att kunna finansiera långsiktiga projekt som är viktiga ur ett klimat och hållbarhetsperspektiv. Det kräver långsiktighet och stabilitet.”

Magnus Montan, vd på SEK

Räntenettot för januari till september uppgick till Skr 2 124 miljoner (1 531) och för tredje kvartalet till Skr 767 miljoner (541) där ett starkt räntenetto från vår kundaffär har haft en positivt bidragande effekt. Nettoresultatet
för januari till september uppgick till Skr 1 027 miljoner (675) och för tredje kvartalet till Skr 514 miljoner (388) där avsättningar för förväntade kreditförluster påverkar rörelseresultatet positivt med Skr 46 miljoner (-5). Lönsamheten uppgår till 6,2 procent under årets tre första kvartal, vilket är 1,9 procentenheter högre än motsvarande period föregående år.

Nyutlåningen för januari till september uppgick till Skr 51,1 miljarder (98,4) och under tredje kvartalet till Skr 15,2 miljarder (28,6).

SEK har en stark position och lång erfarenhet av hållbar finansiering med en ambition att stötta kunderna i deras klimatomställning. Vid utgången av tredje kvartalet uppgår andelen grön eller hållbarhetslänkad utlåning till 14,3 procent av utlåningsportföljen.

”SEK är fortsatt väl kapitaliserat och har god likviditetsberedskap för att kunna möta den svenska exportnäringens finansieringsbehov. Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen av SEK:s affär under årets sista kvartal.”

Magnus Montan, vd på SEK

Resultat januari–september 2023 (jämfört med januari–september 2022)

 • Nyutlåning Skr 51,1 miljarder (98,4)
 • Räntenetto Skr 2 124 miljoner (1 531)
 • Rörelseresultat Skr 1 294 miljoner (850)
 • Nettoresultat Skr 1 027 miljoner (675)
 • Tillväxt utlåningsportfölj 7,0 procent (16,2)
 • Avkastning på eget kapital efter skatt 6,2 procent (4,3)
 • Total kapitalrelation 20,8 procent (12/2022: 20,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 257 (169)

Delårsrapport januari–september 2023

 1. Delårsrapport januari–september 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök