Hoppa till innehåll

Uppförandekod för leverantörer

Du som leverantör behöver acceptera att efterfölja de regler vi har enligt vår Uppförandekod för leverantörer.

1. Bakgrund

Svensk exportkredit (SEK) är ett statligt ägt bolag med höga standarder för hållbart företagande, kvalitet, integritet och etik. SEK tillämpar de tio principerna i FN:s Global Compact, som omfattar standarder som styr arbetet med anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljöfrågor.

Denna Uppförandekod för leverantörer (”Koden”) drar upp riktlinjerna för de förväntningar vi har på alla våra leverantörer, inklusive eventuella godkända underentreprenörer som anlitas av våra leverantörer.

Leverantörerna måste följa samtliga tillämpliga lagar, regler och standarder i de länder där vi bedriver verksamhet. SEK förväntar sig att leverantörerna generellt upprätthåller höga etiska standarder i sin affärsverksamhet samt följer och anpassar sig till de principer som anges i Koden.

2. Etik

SEK förväntar sig att bolagets leverantörer främjar en kultur av höga standarder inom etik, integritet och öppenhet. SEK har inrättat en ”Speak Up”-kanal där det är möjligt för SEK:s medarbetare, leverantörer och underentreprenörer att rapportera faktiska, planerade eller möjliga avvikelser. Leverantörerna kan rapportera relevanta fall strikt konfidentiellt genom att använda den webbaserade kanalen på www.sek.se.

3. Anti-korruption

SEK förväntar sig att leverantörerna har ett strängt förbud mot alla former av mutor, korruption, utpressning och bedrägerier. I all sin verksamhetsutövning måste leverantören avstå från mutor och övriga former av otillbörlig påverkan som leder till affärsfördelar.

Leverantören måste undvika kontakter med SEK:s medarbetare som kan stå i strid med, eller framstår som om de står i strid med, att medarbetaren agerar i SEK:s bästa intresse. Leverantören ska inte erbjuda några otillbörliga förmåner till en medarbetare på SEK eller dennes familjemedlemmar för att vinna en affär.

SEK har en policy som förbjuder medarbetarna att ta emot gåvor från leverantörerna.

4. Mänskliga rättigheter

Leverantören förväntas stödja och respektera FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Det betyder att leverantören ska identifiera, förebygga och hantera risker hänförliga till mänskliga rättigheter på ett sätt som är lämpligt med avseende på verksamhetens omfattning, art och sammanhang.

5. Arbetsstandarder

SEK förväntar sig att leverantörerna säkerställer att deras medarbetare erbjuds en säker och hälsosam arbetsmiljö och förser medarbetarna med den skyddsutrustning och utbildning som är nödvändig för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Leverantören ska erbjuda en arbetsplats som är fri från trakasserier och diskriminering utifrån ålder, kön, språk, religion, politiska eller andra åsikter, etniskt ursprung, nationalitet, fackföreningsmedlemskap, sexuell läggning, familjeansvar och funktionsvariation.

Allt arbete ska vara frivilligt och leverantören får inte använda sig av tvångsarbete. Tvångsarbete definieras som alla typer av arbete eller tjänster som utkrävs av leverantören under hot om någon form av bestraffning. Leverantören får inte vara delaktig i, eller gynnas av, barnarbete.

Medarbetarnas rätt till föreningsfrihet eller rätt till kollektivavtal måste respekteras och främjas av leverantören. Medarbetarna måste få lön, semester och andra möjliga förmåner för anställda, samt ha rimliga arbetstider, minst i enlighet med de grundläggande konventionerna från International Labor Organization (ILO) (https://www.ilo.org).

6. Miljö

SEK förväntar sig att dess leverantörer strävar efter att minimera miljöpåverkan från sin verksamhet, sina produkter och tjänster genom en proaktiv hållning och ansvarsfull styrning av samtliga miljöaspekter. Leverantören måste följa alla tillämpliga juridiska krav, standarder, avtal och riktlinjer gällande miljön.

SEK förväntar sig att bolagets leverantörer främjar utveckling och spridning av miljövänlig teknologi.

7. Regelefterlevnad och uppföljning

Leverantören förväntas på begäran kunna förse SEK med den information SEK behöver för att kunna bedöma om leverantören följer Koden.
Leverantören måste rapportera till SEK (compliance@sek.se) incidenter, uppförande eller andra omständigheter som utgör eller kan betraktas som att de utgör en bristande efterlevnad av Koden från leverantörens sida.

Sök