Hoppa till innehåll

Vår historia

I 60 år har SEK hjälpt svensk exportindustri med finansieringslösningar. Svenska staten och de största bankerna bildade bolaget 1962 och sedan 2003 är staten ensam ägare.

Efterkrigstiden: nya finansieringsbehov

När Europas produktionsapparat återupprättats efter andra världskriget skärptes konkurrensen. Köparna krävde allt frikostigare kreditvillkor vilket blev betungande för svensk industri. Bankväsendet räckte inte till. Affärsbankerna ville därför starta ett exportfinansieringsinstitut med statsstödda garantier.

1962: SEK ser dagens ljus

När AB Svensk Exportkredit bildades 1962 delades ägandet lika mellan staten och affärsbankerna. Vår allra första affär var att finansiera lastfartyget M/S Berit som byggdes vid Finnboda Varf 1962-1963 för export till Åland.

1960- och 1970-talen: utlåningen förenklas

Under 1960-talet gjorde SEK en rad förändringar som underlättade utlåningen. Fler svenska exportföretag fick kredit och därmed stärkt konkurrenskraft.

1970-talet var en orolig tid i världen. Oljekrisen och den ekonomiska situationen i såväl OECD-länderna som u-länderna skapade nya kreditbehov. De flesta av världens kreditgivare tvingades lämna allt fler förmåner till kredittagarna. Det ledde till en rad internationella överenskommelser i kreditkretsar under åren 1976–1978.

1980- och 1990-talen: vår position växer fram

1978 infördes det statsstödda kreditsystemet (SEK-systemet). SEK skötte kreditgivningen till subventionerade räntenivåer och kompenserade för valutakursförluster. Därför kunde vi erbjuda våra kunder de bästa villkoren i Sverige. 1979 tecknade vi särskilda kreditavtal med Sovjetunionen och Kina. För att stötta svensk export lämnade vi exportkrediter med statligt stöd. Under 1980-talet utvecklade vi nya produkter som stärkte den svenska exportnäringen.

I slutet av 1990-talet ersatte ABB bankerna som delägare. Sedan 2003 är svenska staten ensam ägare av SEK.

SEK i dag: vi stärker exportnäringen

Vi har kunskap om den internationella kapitalmarknaden och förståelse för olika länders kulturer och förutsättningar. SEK:s kompetens om internationell upplåning och utlåning räknas i dag till de främsta i världen. Denna kunskap och erfarenhet vill vi använda för att hjälpa fler svenska företag till lyckade affärer.

Sök