Ansvarsfull kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning innebär att SEK utvärderar sociala och miljömässiga risker vid utlåning till exportföretag och deras kunder. Vi har rutiner för kreditgivning och ställer krav på exportörer och låntagare så att de affärer vi finansierar följer internationella riktlinjer inom hållbarhet.


Ansvarsfull kreditgivning innebär att vi inhämtar information och gör kontroller i samband med kreditgivning, utifrån internationella sanktionsbestämmelser, för att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet samt för att hantera sociala och miljömässiga risker. SEK ger vägledning till exportbolag för att de ska uppfylla internationella krav på hållbart företagande i komplexa marknader och vid leveranser till större internationella projekt.

Policy för hållbart företagande

Motverka penningtvätt och terroristfinansiering

SEK har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Med penningtvätt avses pengar eller annan egendom från brott eller brottslig verksamhet. Med finansiering av terrorism menas insamling, tillhandahållande eller mottagande av pengar eller annan egendom i syfte att används för att finansiera terrorism.

Anti-korruption

SEK tar ställning mot all form av korrupt beteende och följer svensk mutbrottslagstiftning samt internationella initiativ som syftar till att motverka korruption och annan finansiell brottslighet. Vi följer även anti-korruptionslagstiftning i de länder vi har utlåning i.

SEK accepterar inte att korruption förekommer i affärer som bolaget finansierar. Om det framkommer trovärdiga bevis på att korruption, mutor eller annan otillbörlig fördel förekommit i samband med en transaktion, ska SEK inte medverka i affären. Leverantörer och kunder förväntas leva upp till SEK:s förväntningar på området.

SEK:s policy mot anti-korruption

Miljö och klimat

SEK ska bidra till en klimatsmart omställning av ekonomin genom att sträva efter att öka utlåningen till produkter och tjänster som leder till en hållbar utveckling. Vi förväntar oss att projekt och verksamheter som vi finansierar drivs på ett miljömässigt hållbart sätt. SEK avstår från att medverka i affärer där miljöpåverkan bedöms vara oacceptabel och inte förenlig med internationella riktlinjer.

En hållbar arbetsplats

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter, inklusive ILO:s kärnkonventioner, ska respekteras i verksamheter som SEK finansierar. Vi tillämpar särskild aktsamhet vid affärer i konfliktdrabbade områden samt i länder och branscher med särskilt hög risk för brott mot mänskliga rättigheter. SEK kan i sådana fall kräva att företag genomför en konsekvensanalys vad gäller mänskliga rättigheter. Finns det risk för att barns rättigheter kränks så krävs särskild hänsyn. SEK avstår från affärer om det finns påtaglig risk för att mänskliga rättigheter inte respekteras och när SEK bedömer att riskerna inte kommer att hanterats i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vi uppmuntrar till föreningsfrihet och stödjer rätten till kollektiva förhandlingar. Vi accepterar inte tvångsarbete, barnarbete, eller diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Hållbarhetsrisk vid kreditgivning

I samband med utlåning kan olika typer av risker uppstå. Det kan handla om kreditrisker, likviditetsrisker och operativa risker, men också om hållbarhetsrisker. Hållbarhetsrisk är ett riskslag inom SEK och den definieras så här i SEK:s Riskpolicy

”… risken att SEK:s verksamhet direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt inom områdena etik, korruption, miljö och klimat, mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor. I mänskliga rättigheter ingår barnrättsperspektivet, i arbetsvillkor ingår jämställdhet och mångfald och i etik ingår skattetransparens.”

Eftersom vi har definierat hållbarhetsrisk som ett riskslag, beaktar vi i våra affärsbeslut hur omgivningen påverkas av de beslut vi fattar. Hållbarhetsrisk identifieras, granskas och hanteras på motparts-, land och affärsnivå och hur dessa förväntas påverka omgivningen. Efterlevnad av lagar och internationella riktlinjer inom hållbarhetsområdet förväntas följas av de bolag som beviljas krediter.

Fördjupad hållbarhetsgranskning

Vid förhöjd hållbarhetsrisk genomförs en fördjupad hållbarhetsgranskning och vid behov ställer vi krav på åtgärder för att motverka negativ miljömässig och social påverkan. De krav vi ställer utgår från nationella och internationella regelverk och riktlinjer inom områdena antikorruption, klimat och miljö, mänskliga rättigheter inklusive arbetsvillkor och affärsetik inklusive skatt.

Har du frågor om ansvarsfull kreditgivning och vill veta mer?

Kontakta Johan Henningsson, hållbarhetschef på SEK.

Telefon: +46 8 613 83 00

johan.henningsson@sek.se

SEK