Ansvarsfull kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning

SEK finansierar exportföretag och deras kunder i stora delar av världen. Vi har rutiner för kreditgivning och ställer krav på exportörer och låntagare så att de affärer vi finansierar följer internationella riktlinjer inom hållbarhet. Ansvarsfull kreditgivning innebär att vi inhämtar information och gör kontroller i samband med kreditgivning, utifrån internationella sanktionsbestämmelser, för att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet samt för att hantera sociala och miljömässiga risker.


SEK