Hoppa till innehåll
Artikel 20 mars 2023

Svenska företag möjliggörare för klimatomställningen

Realistiska mål viktigt – här är anledningarna varför! Lösningarna på vår tids största utmaningar tas till stor del fram av företag och många av dessa är svenska. Svensk industri är en nyckelspelare och gör det möjligt för Sverige att vara drivande globalt på miljö- och klimatområdet. Men att ställa om är gynnsamt även ur ett affärsperspektiv, menar Elin Gabrielsson, hållbarhetsanalytiker på Svensk Exportkredit.

Ett framåtlutat näringsliv i kombination med tydliga och långsiktiga regelverk är viktiga faktorer för att driva klimatomställningen framåt. Cirkulära affärsmodeller, fossilfria satsningar och en hög innovationsgrad bland svenska företag ger Sverige möjlighet att vara ett föregångsland för långsiktig hållbar samhällsutveckling. Svenska produkter och lösningar efterfrågas internationellt. Exporterande bolag som bidrar till stora klimatomställningsprojekt utanför Sveriges gränser, eller genom att själva ställa om sina affärsmodeller kan också göra skillnad – både för klimatet och sin egen affärsverksamhet. Att handeln är central för klimatomställningen bekräftas bland annat i en rapport för Svenskt Näringsliv utförd av forskarna Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, vid Institutet för Näringslivsforskning.

Elin Gabrielsson har arbetat som hållbarhetsanalytiker på Svensk Exportkredit sedan 2019. Hon menar att svenska företag inte bara ligger i framkant vad gäller hållbara lösningar, men generellt även anses ta ansvar för hållbarhetsrisker såsom till exempel arbetsvillkor i leverantörsled samt miljö- och korruptionsrisker, vilket är minst lika viktigt ur ett affärsperspektiv.

”Att ha koll på hållbarhetsriskerna i sin värdekedja är också en viktig konkurrensfördel eftersom det medverkar till att göra företag mindre exponerade mot till exempel legala risker, ryktesrisk m.m. I takt med att EU nu också stramar åt regelverken på detta område kommer det framgent snarare att ses som en hygienfaktor att ha ett systematiskt arbete på plats för att hantera dessa risker.”

Elin Gabrielsson, hållbarhetsanalytiker på SEK

Realistiska mål viktigt i omställningen

Enligt SEK:s Exportkreditbarometer för december 2022 upplever sex av tio företag att hållbarhetskraven från deras kunder har ökat under det senaste året. Elin Gabrielsson menar att oavsett om man är ett greentech-bolag eller verksam inom mer traditionell industri förväntar sig morgondagens kunder att de bolag de handlar av eller gör affärer med hanterar och rapporterar sina hållbarhetsrisker och aktivt jobbar med att ställa om verksamheten. Att ha tydliga, realistiska mål och en trovärdig plan för hur verksamheten ska ställa om för att bli mer hållbar är viktigt inte bara ur ett riskperspektiv, men också för att attrahera kunder och i förlängningen tillgång till kapital. Finansmarknaden tar i allt högre grad hänsyn till ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) i bedömningen av till exempel finansiering, dels som en del av kreditbedömningen men också i allt högre grad som en aspekt på lånevillkor. Omställningen är därmed viktig både ur ett klimat- och affärsperspektiv.

”Det är viktigt att svenska företag fortsätter hålla sig i framkant på hållbarhetsområdet, för att vara relevanta på morgondagens globala marknad. Konkurrensen är stenhård och ökar i och med stimulanser som till exempel USA:s stödpaket.”

Elin Gabrielsson, hållbarhetsanalytiker på SEK

Tydligt hållbarhetsarbete blir A och O

Trots att vi gått in i ett lågkonjunkturscenario räknar en tredjedel av de stor svenska exportföretagen, 34 procent, med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året, enligt SEK:s Exportkreditbarometer. Undersökningar visar att ett tydligt hållbarhetsarbete stärker arbetsgivarvarumärket. Morgondagens kunder och arbetssökande kommer att förvänta sig att de bolag man handlar av, arbetar för eller gör affärer med, har en hållbar affärsmodell, tydlig rapportering och ambitiösa mål.

”Att jobba för en arbetsgivare där hållbarhetsarbetet ligger högt på agendan hos styrelse och ledning är viktigt för mig och något som jag tror kommer ha stor betydelse om man som arbetsgivare vill vara attraktiv på morgondagens arbetsmarknad”.

Elin Gabrielsson, hållbarhetsanalytiker på SEK

För att bidra till den globala klimatomställningen och till att stärka svenska företags konkurrenskraft har SEK  finansieringsprodukter som riktar sig till svenska exportföretag med en årsomsättning på minst 500 miljoner kronor, deras underleverantörer och internationella bolag som vill investera i omställningsprojekt i Sverige.

Läs mer om våra erbjudanden här!

Sök