Hoppa till innehåll

Frågor och svar gällande TV4:s rapportering 15/3 2024

I TV4:s nyhetssändning 15/3 2024 visas ett inslag där hård kritik riktas mot SEK. Bland annat hävdas att SEK inte följer statens ägardirektiv kring mänskliga rättigheter och miljö gällande SEK:s finansiering av svensk export till koppargruvan Kamoa Copper i Demokratiska Republiken Kongo.

Hur jobbar SEK generellt med frågor som rör hållbarhet?

SEK är ett svenskt kreditmarknadsbolag med säte i Stockholm. Staten äger 100 procent av SEK och Finansdepartementet ansvarar för förvaltningen av SEK. Till grund för SEK:s bolagsstyrning ligger svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella riktlinjer, exempelvis de tio principerna i FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s konvention mot korruption med relaterade dokument, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för hantering av sociala och miljömässiga risker vid statsstödd kreditgivning och Ekvatorprinciperna.

SEK praktiserar ansvarsfull kreditgivning vilket bl a innebär kontroller i samband med kreditgivning för att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. SEK ställer också krav på exportörer och låntagare så att de affärer som finansieras följer internationella riktlinjer inom hållbarhet vilket beroende på vilken typ av affär det är ser olika ut men som tex kan handla om mänskliga rättigheter, styrningsrelaterade frågor samt regler kring natur och miljö.

SEK:s process för hantering av hållbarhetsrisker består av en initial screening, fördjupad analys av hållbarhetsrisker, beslut samt uppföljning av affärer. Som framgår av vår ägaranvisning ska SEK arbeta för efterlevnad av de internationella riktlinjer som finns inom området för hållbart företagande avseende miljö- och klimathänsyn, anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. SEK ska också i kreditbedömningar för exportkrediter och stora projekt följa internationella ramverk såsom OECD:s riktlinjer för hantering av sociala och miljömässiga risker vid statsstödd kreditgivning, respektive Ekvatorprinciperna båda dessa ramverk baseras på Världsbankens standarder för miljömässig och social hållbarhet – IFC Performance Standards.

Uppföljning av hållbarhetsrisker i ingångna affärer görs under hela affärens livslängd. Vid redan ingångna transaktioner som inte längre bedöms följa SEK:s finansieringsavtal ska SEK vidta åtgärder. SEK är ödmjuka för att det under en affärs livslängd kan uppstå en situation som förändrar affärsbilden och har därför rutiner för att agera och ställa krav på att åtgärder vidtas.

För att läsa mer om SEK:s process för hantering av hållbarhetsrisker i utlåningen (due diligence), se sid 121 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023.

Finns det någon konflikt mellan business och hållbarhet i er verksamhet?

Nej, SEK ska bedriva sin verksamhet på kommersiella och hållbara grunder.

Vid varje affärsförfrågan identifierar SEK potentiella hållbarhetsrisker. Potentiella hållbarhetsrisker identifieras och bedöms på land-, motpart- och affärsnivå. Om förhöjda hållbarhetsrisker identifieras genomförs en fördjupad bedömning av en hållbarhetsanalytiker, som också ger rekommendationer på åtgärdskrav. Denna analys avgör om SEK ska ingå affären eller inte samt på vilka villkor.

Hur ser SEK generellt på de avvägningar ni behöver göra vid affärer i utmanande regioner?

SEK:s uppdrag är att finansiera svensk export. SEK gör därför affärer på många marknader, bland annat komplexa där det finns hållbarhetsrisker som kräver noggrann analys. Vår bedömning är att SEK genom att ställa krav att projekten ska leva upp till internationella riktlinjer och genom att följa upp att så sker, bidrar till en mer hållbar utveckling.

Inför en potentiell affär görs en noggrann granskning av affären i fråga, bland annat avseende miljö och mänskliga rättigheter. Utförliga krav ställs i enlighet med internationella riktlinjer. Detta innebär också krav på kontinuerlig uppföljning så att eventuella brister eller incidenter uppmärksammas och rättas till.

Hur ser SEK på ägardirektiven kring hållbarhetsfrågor?

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar i syfte att främja svensk exportnäring. Hållbarhet är en central del av verksamheten och SEK ska i egenskap av statligt bolag agera föredömligt inom hållbart företagande. Detta innebär att verksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv som gynnar än mer hållbar utveckling.

I programmet hävdas att SEK bryter mot regler om respekt för miljö och mänskliga rättigheter som regeringen har satt upp och att SEK inte följer de hållbarhetsregler som finns i ägaranvisningen från regeringen, stämmer det?

Nej, detta stämmer inte. Som framgår av vår ägaranvisning ska SEK arbeta för efterlevnad av de internationella riktlinjer som finns inom området för hållbart företagande kring miljö- och klimathänsyn, anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Vi ska också i våra kreditbedömningar vid exportkrediter följa internationella ramverk såsom Ekvatorprinciperna eller OECD:s riktlinjer för hantering av sociala och miljömässiga risker vid statsstödd kreditgivning. SEK ställer då krav på att aktuell part agerar på hållbara grunder i enlighet med internationella riktlinjer: Världsbankens standarder för miljömässig och social hållbarhet – IFC Performance Standards.

I detta fall, precis som i alla affärer som SEK gör, följer SEK de instruktioner, regelverk och riktlinjer som vi har att förhålla oss till.

Vad händer om riktlinjerna inte följs?

Då kräver vi åtgärder. I första hand innebär det att fel rättas till. I andra hand, om bristerna inte åtgärdas kan SEK stoppa sina låneutbetalningar. Vi kan även säga upp kreditavtalet och kräva tillbaka redan utbetald finansiering.

I programmet nämns att människor tvångsförflyttas och att gruvan förgiftar dricksvatten. Programmet visar också barn som arbetar med gruvbrytning. Pågår detta vid Kamoa Copper?

Det stämmer att cirka 100 hushåll har behövt flytta på grund av Kamoa Copper. Oberoende hållbarhetskonsulter har följt upp och bekräftat att både expropriation och omflyttning har skett i linje med internationella riktlinjer – Världsbankens standarder för miljömässig och social hållbarhet -, i samförstånd och i dialog med berörda hushåll. Kamoa Copper har tillhandahållit överenskommen kompensation med ersättningsbostäder och odlingsmark av adekvat standard. Projektet har inrättat klagomålsmekanism och visselblåsarfunktion dit berörda kan vända sig, som regelbundet följs upp.

I de riktlinjer som SEK tillämpar och kravställer på denna typ av projekt ingå att utsläpp regleras i enlighet med lokal lagstiftning plus Världsbankens riktlinjer. Avseende arbetsvillkor och frågor kring barnarbete så regleras även detta av Världsbankens riktlinjer för projektet.

SEK använder sig av oberoende hållbarhetskonsulter för att följa upp och bekräfta låntagarens tillämpning av regelverket.

Sök