Hoppa till innehåll

Innovationskriterier

Du kan få stöd av EIF InnovFin SME-garanti om ditt företag uppfyller minst ett av innovationskriterierna. Du behöver ange vilket kriterium som är tillämpligt för din verksamhet och visa den dokumentation som stödjer det.

Kriterium 1

Underliggande kredit ska användas för investering i, utveckling av eller implementering av nya eller väsentligt förbättrade produkter, processer eller tjänster, eller tillverknings – och leveransmetoder, eller organisationsinnovation eller processinnovation, se definitioner nedan, och där en extern expert/konsult intygar att det finns risk för teknologisk, industriell eller affärsmässig förlust.

Organisationsinnovation: genomförande av en ny organisationsmetod i ett företags affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller förbindelser utåt; organisationsinnovation omfattar inte ändringar som baseras på organisationsmetoder som redan används inom företaget, ändrad ledningsstrategi, sammanslagningar och förvärv, upphörande med en process, allmänt utbyte eller utvidgning av kapitalet, förändringar som uteslutande beror på ändrade faktorpriser, kundanpassning, lokalisering, regelbundna säsongsanpassningar eller andra cykliska anpassningar samt handel med nya eller väsentligt förbättrade produkter.

Processinnovation: genomförande av en ny eller väsentligt förbättrad produktions- eller framtagningsmetod, exklusive små förändringar eller förbättringar, förbättrade produktions- eller tjänstemöjligheter genom att tillverknings- eller logistiksystem införs som i hög grad liknar dem som redan används, upphörande med en process, allmänt utbyte eller utvidgning av kapitalet, förändringar som uteslutande beror på ändrade faktorpriser, anpassning, regelbundna säsongsanpassningar eller andra cykliska anpassningar samt handel med nya eller väsentligt förbättrade produkter.

Kriterium 2

Låntagaren startade sin verksamhet under de senaste tolv åren, och har under en valfri treårsperiod under dessa tolv år haft en genomsnittlig årlig tillväxt av antalet anställda eller omsättning som är större än 20 procent om året, och hade tio eller fler anställda i början av denna treårsperiod.

Kriterium 3

Låntagaren startade sin verksamhet under de senaste sju åren, och kostnader för forskning och innovation utgör minst 5 procent av företagets totala driftskostnader (omsättning med avdrag av resultatet före räntor (EBIT)) under minst ett år av de senaste tre åren, eller om det handlar om ett företag utan någon finansiell historik, ska detta faktum framgå av företagets aktuella finansiella dokument (budget, oavslutade löpande räkenskaper).

Kriterium 4

Låntagarens årliga utgifter för forskning och innovation är lika med eller överstiger 20 procent av den önskade finansieringen, jämfört med exportörens senaste årsbokslut, förutsatt att Låntagarens verksamhetsplan (kan vara styrelseprotokoll/budget/direktionsbeslut) innehåller en ökning av Låntagarens utgifter för forskning och innovation motsvarande den finansiering som sökts.

Kriterium 5

Låntagaren åtar sig att använda ett belopp motsvarande minst 80 procent av den sökta finansieringen för de forsknings- och innovationsaktiviteter som anges i Låntagarens verksamhetsplan (budget, styrelseprotokoll, direktionsbeslut), och de resterande 20 procenten för driftskostnader som ska göra aktiviteterna möjliga.

Kriterium 6

Låntagaren har under 36 månader före ansökningstidpunkten formellt mottagit legat, lån eller garantier från:

  • EU Stödprogram (t ex Horisont 2020, FP7),
  • EU program (teknikinitiativ eller EUROSTARS) eller,
  • Regionalt/nationellt utvecklings- eller innovationsstöd

Den sökta finansieringen får inte täcka samma utgift som ovan nämnda medel.

Kriterium 7

Låntagaren har under de senaste 24 månaderna tagit emot ett pris för forskning och utveckling eller ett innovationspris utdelat av en EU-institution eller annat EU-organ.

Kriterium 8

Låntagaren har, under de senaste 24 månaderna från ansökningstidpunkten registrerat minst en teknikrättighet (t.ex. patent, nyttjanderätt, designrätt, topografi eller kretsmönster i halvledarprodukter, tilläggsskydd (SPC) för läkemedel eller andra produkter för vilka sådana tilläggsskydd kan erhållas, tilläggsskydd för växtförädling eller upphovsrätt för programvara) och syftet med den sökta finansieringen är att direkt eller indirekt möjliggöra användningen av denna teknikrättighet.

Kriterium 9

Låntagaren har vid ansökningstidpunkten startat sin verksamhet för mindre än fem år sedan, och har tagit emot en investering under de senaste 24 månaderna från en riskkapitalinvesterare eller en affärsängel som är medlem i ett affärsängelnätverk, eller en sådan riskkapitalinvesterare eller affärsängel är kapitalandelsinnehavare i företaget.

Kriterium 10

Låntagaren har behov av ett riskfyllt lån som är baserat på en verksamhetsplan (budget, styrelseprotokoll, direktionsbeslut) som är förknippad med en exportsatsning, inträde på en ny marknad eller introduktion av en ny produkt, och lånet är högre än 50 procent av Låntagarens årliga genomsnittliga omsättning under de föregående fem åren.

Kriterium 11

11a

Låntagarens utgifter för forskning och innovation utgör minst 10 procent av Låntagarens totala driftskostnader under minst ett av de föregående tre åren.

11b

Låntagaren är ett MidCorp och företagets utgifter för forskning och innovation utgör minst 15 procent av företagets totala driftskostnader för minst ett av de tre åren före ansökningstidpunkten, eller minst 10 procent om året av Låntagarens totala driftskostnader under de tre åren före ansökningstidpunkten.

Kriterium 12

Låntagaren har verkställt utgifter till forskning och innovation; som under de senaste 36 månaderna godkänts av behöriga nationella eller regionala enheter eller institutioner som en del av en allmän stödordning, och att denna stödordning är godkänd av EU-kommissionen, och har till syfte att skapa initiativ för bolag att investera i forskning och innovation.

Den behöriga nationella eller regionala enheten/institutionen är oberoende av Parterna, och att den sökta finansieringen täcker de utgifter som anges i verksamhetsplanen (budgeten, styrelseprotokollet eller direktionsbeslutet) och att den sökta finansieringen inte täcker kvalificerade utgifter som redan har fått stöd genom ovan angivna stödordning.

Kriterium 13

Låntagaren har de senaste 36 månaderna klassificerats som ett INNOVATIVT företag, och att denna klassificering har gjorts av en EU-enhet eller EU-institution eller en nationell eller regional enhet eller institution, förutsatt att;

(1) klassificeringen baseras på allmänt tillgängliga kriterier och att dessa kriterier; inte får begränsa eller på annat sätt favorisera en särskild industri eller bransch, och ska bestå av minst en av de i InnovFin-programmet beskrivna innovationerna (se dock undantaget i punkt 7 ovan), eller ska avspegla essensen av dessa InnovFin-innovationskriterier, men får samtidigt inte vara mindre stringent än själva det InnovFin-innovationskriterium som tillämpas, och

(2) nämnda EU-enhet/-institution eller nationella eller regionala enhet/institution ska vara oberoende av Parterna, och

(3) den sökta finansieringen ska täcka de utgifter som framgår av företagets verksamhetsplan (budget, styrelseprotokoll, direktionsbeslut etc.).

Sök