Hoppa till innehåll
Nyhet 15 mars 2024

Med anledning av TV4:s rapportering

I TV4:s nyhetssändning 15/3 2024 visas ett inslag där hård kritik riktas mot SEK. Bland annat hävdas att SEK inte följer statens ägardirektiv kring mänskliga rättigheter och miljö gällande SEK:s finansiering av svensk export till koppargruvan Kamoa Copper i Demokratiska Republiken Kongo.

Inslaget belyser viktiga frågor men är vilseledande för tittaren. Inslaget handlar delvis om gruvan Kamoa Copper Mine, men framför allt om andra närliggande gruvor och problematik i landet. Sättet som informationen presenteras på gör det svårt att förstå vilken fakta som härrör vilken gruva och att dra korrekta slutsatser.

Läs frågor och svar här.

Den 23 mars sände P1 ett avsnitt av programmet Medierna, där P1 granskat TV4:s/Kalla Faktas granskning av EKN:s affär med Kamoa Copper, som SEK finansierar. P1 riktar hård kritik mot Kalla Fakta. Lyssna till programmet här.

SEK är ett svenskt kreditmarknadsbolag med säte i Stockholm. Staten äger 100 procent av SEK och Finansdepartementet ansvarar för förvaltningen av SEK. SEK:s uppdrag är att finansiera svensk export. SEK finansieras helt genom upplåning på kapitalmarknaden.

Till grund för SEK:s bolagsstyrning ligger svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella riktlinjer, exempelvis de tio principerna i FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s konvention mot korruption med relaterade dokument, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för hantering av sociala och miljömässiga risker vid statsstödd kreditgivning och Ekvatorprinciperna.

SEK praktiserar ansvarsfull kreditgivning vilket bland annat innebär kontroller i samband med kreditgivning för att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. SEK ställer också krav på exportörer och låntagare så att de affärer som finansieras följer internationella riktlinjer inom hållbarhet vilket beroende på vilken typ av affär det är ser olika ut men som till exempel kan handla om mänskliga rättigheter, styrningsrelaterade frågor samt frågor kring natur och miljö.

Uppföljning av hållbarhetsrisker i ingångna affärer görs under hela affärens livslängd. Om det under affärens löptid sker något som bedöms inte följa SEK:s finansieringsavtal ska SEK vidta åtgärder. SEK är ödmjuka för att det under en affärs livslängd kan uppstå en situation som förändrar affärsbilden och har därför rutiner för att agera och ställa krav på att åtgärder vidtas.

Sök