Hoppa till innehåll
Nyhet 19 mars 2020

Svensk Exportkredit (SEK) föreslår att staten avstår från utdelning

I ljuset av den rådande osäkerheten om de finansiella effekterna på samhället och de svenska exportbolagen föreslår SEK att staten väljer att avstå från utdelning. Det skulle öka bolagets utlåningskapacitet.

 

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportindustri. Bolaget finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster.

Spridningen av coronaviruset har inneburit kraftiga störningar i det finansiella systemet och det råder stor osäkerhet om vilka effekter detta får för företagen.
Svensk ekonomi och välfärd är beroende av exporten. I ett läge där exportbolagens tillgång till finansiering på bank- och kapitalmarknaden är begränsad kan SEK spela en viktig roll för exportindustrin.

– SEK är väl kapitaliserat, har god likviditetsberedskap och är därmed väl rustat för en finansiell kris. För att ytterligare stärka SEK:s utlåningskapacitet och därmed ge bolaget ännu bättre förutsättningar att stötta exportföretagen, har SEK föreslagit att ägaren vid årsstämman den 26 mars, fattar beslut om att ingen utdelning för 2019 ska utgå, säger Catrin Fransson, vd för SEK.

Sök