Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

SEK:s bolagsstyrning är väl genomarbetad för att tillgodose svenska statens krav på avkastning och en effektiv verksamhet.


Aktuellt 2018

Protokoll Årsstämma 24 april 2018

Revisorsyttrande insynslagen


Tidigare protokoll och kallelser

Klicka på respektive länk nedan för att ladda ner kallelser och protokoll från tidigare år.

Tidigare kallelser, från 2016

Tidigare protokoll, från 2010

Tidigare bolagsstyrningsrapporter, från 2007

Saknar du något?

Kontakta oss på SEK så hjälper vi dig gärna.

Maila SEK


Bolagsordning

SEK tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och ser den vid sidan av Statens ägarpolicy som styrande för sin verksamhet.

Bolagsordning


Styrelsens arbete

Ordförandens uppgifter följer av den svenska aktiebolagslagen och av styrelsens arbetsordning.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning, som bland annat reglerar rapportering till styrelsen, frekvensen och formerna för styrelsesammanträden, delegering samt utvärderingen av styrelsens och vd:s arbete.

Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse vd, är att fastställa affärsplan och budget, godkänna större investeringar och väsentliga förändringar av bolagets organisation samt fastställa centrala policyer. Därutöver följer styrelsen den ekonomiska utvecklingen och har det yttersta ansvaret för internkontroll och riskhantering.

Styrelsen ansvarar för SEK:s finansiella rapportering. Kvaliteten säkerställs genom att styrelsen tar del av och lämnar synpunkter på förslag till delårsrapporter och årsredovisning innan publicering. Vid styrelsens sammanträden behandlas frågor som har väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen.

Mer om SEK

Det här gör SEK

Press & nyheter


Snabbfakta

1 ägare
11 i ledningen
8 styrelseledamöter

Läs mer om SEK:s styrelse


 

”SEK tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och ser den vid sidan av Statens ägarpolicy som styrande för sin verksamhet.”

Catrin Fransson,
vd på SEK


 

Revisorernas arbete

Styrelsen fastställer årligen ett uppdragsbrev om formerna för revisorernas arbete. Revisorerna tar under året del av skriftligt material som skickats till styrelsen. De går även igenom protokollen från styrelse- och utskottssammanträden.

Revisorerna medverkar vid minst ett styrelsesammanträde per år. Förutom detta har SEK:s vd regelbundna möten med revisorerna under året. I dessa går man igenom revisionens inriktning och omfattning, samordning av intern och extern revision, intern kontroll, kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som SEK lämnar.

Styrelsens utskott

Kreditutskott

Utskottet är styrelsens beredningsgrupp i frågor som rör krediter och kreditbeslut som är av principiell betydelse eller i övrigt av stor vikt för SEK. Vidare ska utskottet, i övriga fall, fatta kreditbeslut utan särskild begränsning vad gäller kreditexponering och kreditvärdighet. Utskottet har, på styrelsens uppdrag, utfärdat en Kreditinstruktion, som har anmälts i styrelsen. Sammanträden i Kreditutskottet anmäls av utskottets ordförande vid närmast följande sammanträde i styrelsen. Styrelsen erhåller också protokollen från sammanträdena.

Finans- och riskutskott

Utskottet är styrelsens beredningsgrupp och ska lämna förslag till styrelsen avseende övergripande policys, strategier och riskaptit i alla risk- och kapitalfrågor. Utskottet ska vidare, bland annat, (i) besluta om vissa limiter för risk- och kapitalfrågor, (ii) säkerställa att eget kapital, myndighetskrav och kreditvärderingshänsyn hanteras på ett sådant sätt att de understödjer affärsstrategi, lönsamhet och finansiell styrka, samt (iii) följa upp hur beslut fattade avseende övergripande risker, strategier och limiter efterföljs.

Utskottet har på styrelsens uppdrag utfärdat en Finansinstruktion som har anmälts i styrelsen. Sammanträden i Finans- och Riskutskottet anmäls av utskottets ordförande vid närmast följande sammanträde i styrelsen. Styrelsen erhåller också protokollen från sammanträdena.

Ersättningsutskott

Utskottet utgör en beredningsgrupp för frågor om lön och övriga förmåner för verkställande ledningen, samt för övergripande policyfrågor avseende lön och övriga förmåner. Utskottet ska besluta om lön och övriga förmåner för verkställande ledningen (med undantag för vd).

Styrelsen har fastställt en ersättningspolicy samt instruktion för Ersättningsutskottet. Protokoll från sammanträden med utskottet delges styrelsen och genomgås vid sammanträde med styrelsen.

Revisionsutskott

Utskottet är ett beredningsorgan för styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och att hålla sig informerad om att bolagets principer för den interna kontrollen iakttas. Sammanträden i Revisionsutskottet anmäls av utskottets ordförande vid närmast följande sammanträde i styrelsen. Styrelsen erhåller också protokollen från sammanträdena.

Ersättningsvillkor

Bolaget följer statens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

I enlighet med riktlinjerna tillämpas den allmänna principen att ersättningar till ledande befattningshavare (verkställande ledningen) inom SEK ska vara konkurrenskraftiga, takbestämda och ändamålsenliga samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

Styrelsen har avvecklat rörlig ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget erbjuder alla anställda förutom vd, ekonomichefen och ledande befattningshavare, ett generellt incitamentsystem. Maximalt utfall i det generella incitamentsystemet är två månadslöner.

Något utestående aktie- och aktiekursrelaterat incitamentprogram för styrelse och ledande befattningshavare finns inte.

Redogörelse för ersättningar FFFS:2011:1 finns i Pelare 3 2011

Avvikelser från Koden

På följande punkter avviker SEK:s styrning beträffande räkenskapsåret 2012 från Koden:

Valberedning

SEK saknar på grund av ägarstrukturen en valberedning. Nomineringsprocessen följer istället svenska statens ägarpolicy.

Ordförande vid årsstämma

SEK saknar på grund av ägarstrukturen en valberedning som kan lämna förslag på ordförande vid årsstämman. Val av ordförande sker i stället vid årsstämman enligt Aktiebolagens bestämmelser. Detta är även i linje med svenska statens ägarpolicy.

Tillsättning av revisorer

Processen med att utse revisorer sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy.

Styrelsens oberoende till ägaren

SEK redovisar inte huruvida styrelseledamöter är oberoende i förhållande till ägaren. Detta i enlighet med statens ägarpolicy som klargör att nomineringar till styrelsen ska offentliggöras enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. I statligt helägda bolag saknas skäl för att redovisa oberoende eftersom det inte finns ett minoritetsintresse att ta hänsyn till.


SEK