Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

SEK:s bolagsstyrning är väl genomarbetad för att tillgodose svenska statens krav på avkastning och en effektiv verksamhet.


Aktuellt 2019

Kallelse till Årsstämma i SEK 2019

Revisorsyttrande insynslagen


Tidigare protokoll och kallelser

Klicka på respektive länk nedan för att ladda ner kallelser och protokoll från tidigare år.

Tidigare kallelser

Tidigare protokoll

Tidigare bolagsstyrningsrapporter

Saknar du något?

Kontakta oss på SEK så hjälper vi dig gärna.

Maila SEK


Bolagsordning

SEK tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och ser den vid sidan av Statens ägarpolicy som styrande för sin verksamhet.

Bolagsordning


Styrelsens arbete

Ordförandens uppgifter följer av den svenska aktiebolagslagen och av styrelsens arbetsordning.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning, som bland annat reglerar rapportering till styrelsen, frekvensen och formerna för styrelsesammanträden, delegering samt utvärderingen av styrelsens och vd:s arbete.

Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse vd, är att fastställa affärsplan och budget, godkänna större investeringar och väsentliga förändringar av bolagets organisation samt fastställa centrala policyer. Därutöver följer styrelsen den ekonomiska utvecklingen och har det yttersta ansvaret för internkontroll och riskhantering.

Styrelsen ansvarar för SEK:s finansiella rapportering. Kvaliteten säkerställs genom att styrelsen tar del av och lämnar synpunkter på förslag till delårsrapporter och årsredovisning innan publicering. Vid styrelsens sammanträden behandlas frågor som har väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen.

Genom ägaranvisningen ger staten instruktioner till SEK:s styrelse

SEK:s ägaranvisning

 


Snabbfakta

1 ägare
12 i ledningen
7 styrelseledamöter

Läs mer om SEK:s styrelse


 

”SEK tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och ser den vid sidan av Statens ägarpolicy som styrande för sin verksamhet.”

Catrin Fransson,
vd på SEK


 

Revisorernas arbete

Styrelsen fastställer årligen ett uppdragsbrev om formerna för revisorernas arbete. Revisorerna tar under året del av skriftligt material som skickats till styrelsen. De går även igenom protokollen från styrelse- och utskottssammanträden.

Revisorerna medverkar vid minst ett styrelsesammanträde per år. Förutom detta har SEK:s vd regelbundna möten med revisorerna under året. I dessa går man igenom revisionens inriktning och omfattning, samordning av intern och extern revision, intern kontroll, kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som SEK lämnar.

Styrelsens utskott

Kreditutskott

Utskottet är styrelsens beredningsgrupp i frågor som rör krediter och kreditbeslut som är av principiell betydelse eller i övrigt av stor vikt för SEK. Vidare ska utskottet, i övriga fall, fatta kreditbeslut utan särskild begränsning vad gäller kreditexponering och kreditvärdighet. Utskottet har, på styrelsens uppdrag, utfärdat en Kreditinstruktion, som har anmälts i styrelsen. Sammanträden i Kreditutskottet anmäls av utskottets ordförande vid närmast följande sammanträde i styrelsen. Styrelsen erhåller också protokollen från sammanträdena.

Finans- och riskutskott

Utskottet är styrelsens beredningsgrupp och ska lämna förslag till styrelsen avseende övergripande policys, strategier och riskaptit i alla risk- och kapitalfrågor. Utskottet ska vidare, bland annat, (i) besluta om vissa limiter för risk- och kapitalfrågor, (ii) säkerställa att eget kapital, myndighetskrav och kreditvärderingshänsyn hanteras på ett sådant sätt att de understödjer affärsstrategi, lönsamhet och finansiell styrka, samt (iii) följa upp hur beslut fattade avseende övergripande risker, strategier och limiter efterföljs.

Utskottet har på styrelsens uppdrag utfärdat en Finansinstruktion som har anmälts i styrelsen. Sammanträden i Finans- och Riskutskottet anmäls av utskottets ordförande vid närmast följande sammanträde i styrelsen. Styrelsen erhåller också protokollen från sammanträdena.

Ersättningsutskott

Utskottet utgör en beredningsgrupp för frågor om lön och övriga förmåner för verkställande ledningen, samt för övergripande policyfrågor avseende lön och övriga förmåner. Utskottet ska besluta om lön och övriga förmåner för verkställande ledningen (med undantag för vd).

Styrelsen har fastställt en ersättningspolicy samt instruktion för Ersättningsutskottet. Protokoll från sammanträden med utskottet delges styrelsen och genomgås vid sammanträde med styrelsen.

Revisionsutskott

Utskottet är ett beredningsorgan för styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och att hålla sig informerad om att bolagets principer för den interna kontrollen iakttas. Sammanträden i Revisionsutskottet anmäls av utskottets ordförande vid närmast följande sammanträde i styrelsen. Styrelsen erhåller också protokollen från sammanträdena.

Ersättningssystemet

SEK:s ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens.

SEK omfattas av Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning (FFFS 2011:1), statens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i SEK beslutade av årsstämman. I dessa regelverk framgår att löner och ersättningar ska vara rimliga, väl avvägda, konkurrenskraftiga, takbestämda och ändamålsenliga samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Bolagets ersättningspolicy är en del av bolagets personalpolicy beslutad av styrelsen.

SEK:s ersättningssystem är utformat i syfte att främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast lön, avgiftsbestämd pension och övriga förmåner. Ersättningen till anställda följer samma principer och är huvudsakligen beloppsbestämd med undantag för de som omfattas av individuell rörlig ersättning.

Under hösten 2016 beslöt styrelsen att under en period om tre år (2017-2019) erbjuda fast anställd personal som har kund- eller affärsansvar men inte ingår i företagsledningen möjlighet att erhålla individuell rörlig ersättning. Styrelsen beslöt samtidigt att alla fast anställda skulle erbjudas vissa förmåner relaterade främst till frisk-, hälso- och sjukvård.

Den individuella rörliga ersättningen granskas löpande och efter tre år ska en mer omfattande utvärdering av den individuella rörliga ersättningen ske. Resultatet av granskningar och utvärdering ska anmälas till ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottet

Styrelses ersättningsutskott bereder förslag till beslut i styrelsen om dels personalpolicy, dels totalersättning för vd, övriga ledamöter i företagsledningen, chefen för funktionen för regelefterlevnad och andra personer som är direkt underställda vd, dels villkor för och utfall i bolagets ersättningssystem. Ersättningsutskottet bereder och behandlar vidare dels övergripande frågor om ersättning (lön, pension och övriga förmåner), dels åtgärder för att följa upp tillämpningen av personalpolicyn, dels frågor om succession.

Ersättningsutskottet tillser att relevant kontrollfunktion inom bolaget, tillsammans med utskottet, årligen granskar och utvärderar bolagets ersättningssystem samt granskar om ersättningssystemen överensstämmer med bolagets personalpolicy och relevanta instruktioner avseende ersättning. Granskningsresultatet ska redovisas för styrelsen i en rapport senast samma dag som årsredovisningen avges.

Individuell rörlig ersättning

Den individuella rörliga ersättningen är diskretionär och beslut om utfall och utbetalningar fattas av styrelsen. Alla utfallande belopp är föremål för uppskjuten utbetalning. För att en individ ska kunna erhålla individuell rörlig ersättning sker prövning ske på tre nivåer: bolagsnivå, avdelningsnivå och individnivå.

Varje individ som omfattas bedöms både utifrån prestation och beteende på individuell och funktionsnivå. Rörlig ersättning till enskild kan uppgå till högst tre månadslöner, exklusive arbetsgivaravgift och pensionsförmån. Total rörlig ersättning för funktionen respektive för bolaget kan aldrig överstiga summan av två månadslöner för alla som omfattas av rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen kan bestämmas till noll både på bolags-, funktions- och individnivå.

Bolaget ska tillämpa uppskjuten utbetalning. Första utbetalning om 40 % görs året efter intjänande och därefter tre utbetalningar om vardera 20 % vart och ett av de tre efterföljande åren. Om det visar sig att resultatkriterierna inte har uppfyllts, om det efter intjänandeåret förekommit kreditförluster eller återvinningar därav som kan anses vara hänförliga till intjänandeåret, om väsentligt brott mot interna regler har utförts av den anställde eller att utbetalning inte skulle vara försvarbar med hänsyn till bolagets finansiella situation kan justering av tidigare beslutad ersättning komma att göras. Utbetalning ska godkännas av styrelsen. Bolaget betalar arbetsgivaravgifter på utfallande individuell rörlig ersättning, som också berättigar till pension.

Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil

Som ett led i bolagets strategiska analys och planering utför bolaget årligen en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess. En del av denna utvärdering utgörs av en analys i syfte att identifiera de anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil, inklusive de risker som är förenade med bolagets personalpolicy och ersättningssystem. Utfallet av denna analys beaktas vid utformningen av ersättningssystemen för att främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande.

För ytterligare information se not 5 i årsredovisningen.

Avvikelser från Koden

På följande punkter avviker SEK:s styrning beträffande räkenskapsåret 2012 från Koden:

Valberedning

SEK saknar på grund av ägarstrukturen en valberedning. Nomineringsprocessen följer istället svenska statens ägarpolicy.

Ordförande vid årsstämma

SEK saknar på grund av ägarstrukturen en valberedning som kan lämna förslag på ordförande vid årsstämman. Val av ordförande sker i stället vid årsstämman enligt Aktiebolagens bestämmelser. Detta är även i linje med svenska statens ägarpolicy.

Tillsättning av revisorer

Processen med att utse revisorer sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy.

Styrelsens oberoende till ägaren

SEK redovisar inte huruvida styrelseledamöter är oberoende i förhållande till ägaren. Detta i enlighet med statens ägarpolicy som klargör att nomineringar till styrelsen ska offentliggöras enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. I statligt helägda bolag saknas skäl för att redovisa oberoende eftersom det inte finns ett minoritetsintresse att ta hänsyn till.


SEK