Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 25 april 2022

Grönt lån till Preem för att öka andelen förnybara drivmedel

Svensk Exportkredit (SEK) finansierar Preems investering i omställning av oljeraffinaderiet i Lysekil med en kreditfacilitet om 3 miljarder kronor med grön garanti om 80 procent från Riksgälden. Syftet är att främja gröna industriinvesteringar och öka andelen förnybara bränslen.

Sverige har som mål att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. För att nå det målet behöver andelen förnybara drivmedel öka kraftigt.

Lånet från Svensk Exportkredit går till Preems ombyggnation av den så kallade Synsat-anläggningen för att kunna producera diesel baserad på förnybar råvara. Det bidrar till Sveriges mål gällande reduktionsplikt och minskar Sveriges importberoende av förnybart bränsle. Ambitionen är att bli Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel. När ombyggnationen är genomförd uppskattas 40 procent av råvaran vara förnybara istället för fossil. Preem ska till 2035 ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan.

”Att minska växthusgasutsläppen är en av vår tids viktigaste utmaningar. Finansieringen av Preems ombyggnation är en del av SEK:s satsning för att stödja exportindustrins omställning och konkurrenskraft, och nå Sveriges högt satta klimatambitioner.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Den totala kostnaden för Preems investering är 3 525 miljoner och bolaget erhåller ett grönt lån om 3 miljarder av SEK. Lånet löper på 7 år och garanteras av Riksgälden med en grön kreditgaranti som täcker 80 procent av lånebeloppet. Detta är den första garantin Riksgälden ställer ut inom ramen för statens gröna garantiprogram som lanserades 2021. SEK:s finansiering är villkorad till att nödvändiga miljötillstånd erhålls.

Transformationen av raffinaderiet i Lysekil är ett av Sveriges större omställningsprojekt. Projektet ska stå klart i slutet av 2023 och produktionen startar i början av 2024. Ombyggnationen beräknas minska utsläppen i hela värdekedjan med åtminstone 1,7 miljoner ton koldioxid per år. Den största minskningen kommer att ske inom vägtrafiken, motsvarande årliga utsläpp från cirka 500 000 personbilar.

Preems investering uppfyller SEK:s gröna kriterier där investeringen motsvarar EU-taxonomin för grön ekonomisk verksamhet och har en tydlig koppling till omställning i och för Sverige.

Sök