Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 2 februari 2022

SEK:s bokslutskommuniké 2021: Ökad kundaktivitet i det fjärde kvartalet

Kundaktiviteten ökade i fjärde kvartalet och SEK nådde en nyutlåningsvolym om Skr 26,6 miljarder (18,6). Efterfrågan på finansiering har påverkats positivt av god konjunkturutveckling, en generellt högre förvärvsaktivitet och stark efterfrågan på export- och projektkrediter. Totalt uppgick bolagets nyutlåning till Skr 77,0 miljarder under 2021 vilket var lägre jämfört med fjolårets rekordhöga 125,5 miljarder. Givet föregående års mycket höga nyutlåningsvolym är SEK ändå nöjda med året.

SEK ser en ökad efterfrågan på finansiering för stora omställningsprojekt såväl i Sverige som internationellt, särskilt inom energi, infrastruktur, sjukhus och vattenrening.

”SEK:s finansiering av internationella projekt skapar nya affärer och exportmöjligheter för svenska företag. Den globala efterfrågan på hållbara lösningar är mycket stor vilket ger goda förutsättningar för Sverige som är världsledande på innovativa och klimatsmarta lösningar.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Under det fjärde kvartalet stängde SEK den första affären inom ramen för sociala lån, en exportkredit om EUR 186 miljoner, då SEK finansierade renovering och nybyggnation av två specialistsjukhus i Ghana. Flera svenska företag är med och levererar både produkter och expertkunskap. Sjukhusen ska erbjuda högkvalitativ specialistvård som kommer att förbättra livet för en stor del av befolkningen i regionen.

”Att göra affärer i utvecklingsländer där miljön är komplex kan vara utmanande men SEK arbetar intensivt för att stötta omställningsprojekten.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

I det fjärde kvartalet ökade räntenettot jämfört med föregående kvartal. Kundaktiviteten ökade och nyutlåningen uppgick till Skr 26,6 miljarder vilket kan jämföras med föregående kvartals Skr 12,3 miljarder. Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,6 procent, en minskning jämfört med föregående kvartal, vilket förklaras av högre kostnader för regelverksanpassning och högre avsättningar för förväntade kreditförluster jämfört med det tredje kvartalet.

För helåret når SEK en nyutlåningsvolym om Skr 77,0 miljarder vilket är lägre än fjolårets rekordhöga nyutlåning på Skr 125,5 miljarder. Pandemin har synliggjort ett av SEK:s viktigaste uppdrag, att vara ett verktyg för staten genom att förse svensk exportnäring med finansiering under perioder av turbulens i marknaden. Då avsättningarna för förväntade kreditförluster är lägre än föregående år ger det ett högre nettoresultat för helåret jämfört med föregående år.

”Under hela pandemin har vi kunnat stötta våra kunders ökade finansieringsbehov och samtidigt bibehållit en stark finansiell position. SEK:s kapitalisering överstiger både Finansinspektionens krav och bolagets kapitalmål och vi har fortsatt en mycket god likviditetsberedskap.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Resultat januari-december 2021 (jämfört med januari-december 2020)

 • Nyutlåning Skr 77,0 miljarder (125,5)
 • Räntenetto Skr 1 907 miljoner (1 946)
 • Rörelseresultat Skr 1 305 miljoner (1 238)
 • Nettoresultat Skr 1 034 miljoner (968)
 • Volym emitterade gröna obligationer Skr 6,1 miljarder (5,1)
 • Avkastning på eget kapital efter skatt 5,1 procent (4,9)
 • Totala kapitalrelationen 21,6 procent (21,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 259 (243)

Bokslutskommuniké 2021

 1. Bokslutskommuniké 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök