Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 1 februari 2023

SEK:s bokslutskommuniké 2022: Stark tillväxt under ett utmanande år

SEK har haft ett starkt affärsflöde under året med en nyutlåning på Skr 34,8 miljarder under det fjärde kvartalet och Skr 133,2 miljarder för helåret, vilket är den högsta nyutlåningsvolymen någonsin under ett år.

Rysslands krig i Ukraina fortsatte under det fjärde kvartalet med utmanande marknader för företagsobligationer och hög efterfrågan på finansiering från SEK som följd. SEK:s uppdrag att finansiera den svenska exportindustrin blir än viktigare i tider av hög osäkerhet.

Nyutlåningen för det fjärde kvartalet uppgick till Skr 34,8 miljarder och för helåret till Skr 133,2 miljarder. Bolaget når en tillväxt på 15 procent under 2022 avseende total utlåningsportfölj. Andelen gröna tillgångar i låneportföljen växer från 7,5 procent till 9,5 procent under året. SEK fortsätter att utveckla sina erbjudanden, kompetens och arbetssätt för att öka andelen gröna tillgångar.

”Den höga nyutlåningen beror framför allt på hög efterfrågan på rörelsefinansiering från svenska exportföretag och på ett par större exportkrediter till utländska kunder. Vi har också ökad finansiering av försvarsaffärer.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

SEK når en lönsamhet om 9,2 procent under det fjärde kvartalet, en ökning med 4,6 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av ett mycket starkt räntenetto. Räntenettot uppgick till Skr 648 miljoner, en ökning med 34 procent jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet når bolaget ett nettoresultat på Skr 491 miljoner, en ökning med 108 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Den höga marknadsvolatiliteten under året har ökat resultateffekten för orealiserade värdeförändringar av finansiella instrument. Nettoresultatet av finansiella transaktioner är över tid neutralt men under fjärde kvartalet har vi ett positivt nettoresultat av finansiella transaktioner om Skr 223 miljoner.

SEK:s fokus på att öka kundportföljen och erbjuda fler företag tillgång till det svenska exportkreditsystemet har lyckats väl. Antalet kunder har ökat med 14 procent under året, efter en mycket stark tillväxt i det fjärde kvartalet.

För att möta den ökade efterfrågan på finansiering emitterade SEK under det fjärde kvartalet EUR 1 miljard i en 5-årig fastförräntad obligation samt USD 1,75 miljarder i en 3-årig fastförräntad obligation. Den senare var den största upplåningstransaktionen som SEK gjort sedan april 2020.

”Vi går in i 2023 väl kapitaliserade och med god likviditetsberedskap för att fortsatt kunna möta den svenska exportnäringens finansieringsbehov trots hög osäkerhet, hög volatilitet i de finansiella marknaderna och försämrad marknadslikviditet.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Resultat januari–december 2022 (jämfört med januari–december 2021)

 • Nyutlåning Skr 133,2 miljarder (77,0)
 • Räntenetto Skr 2 179 miljoner (1 907)
 • Rörelseresultat Skr 1 471 miljoner (1 305)
 • Nettoresultat Skr 1 166 miljoner (1 034)
 • Grön nyutlåning Skr 7,4 miljarder (11,5)
 • Grön nyupplåning Skr 9,0 miljarder (6,1)
 • Avkastning på eget kapital efter skatt 5,5 procent (5,1)
 • Total kapitalrelation 20,6 procent (21,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 292 (259)

Bokslutskommuniké 2022

 1. Bokslutskommuniké 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök