Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 15 juli 2021

SEK:s delårsrapport januari-juni 2021: Ökad efterfrågan på finansiering till svenska exportörers utländska kunder

Svensk Exportkredit (SEK) noterar en högre nyutlåning i det andra kvartalet jämfört med det första. Efterfrågan på exportkrediter och finansieringslösningar för omställning till en fossilfri värld, fortsätter att öka. Rörelseresultatet ökade kraftigt och uppgick till 603 miljoner kronor för det första halvåret.

Exportnäringen har gjort en stark återhämtning från pandemin och på vissa håll råder högtryck i produktionen. Omfattande finanspolitiska åtgärder, hög efterfrågan och vaccinationsprogram som nu rullas ut över stora delar av världen ger positiv effekt och stark framtidstro.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till Skr 603 miljoner, vilket är betydligt högre jämfört med samma period föregående år (290). Nyutlåningen för första halvåret uppgick till Skr 38,1 miljarder vilket var lägre jämfört motsvarande period föregående år (89,8) då finansieringsbehovet till följd av pandemin var rekordhögt. Trots det uppvisar bolaget ett högre räntenetto, som tillsammans med ett förbättrat nettoresultat av finansiella transaktioner och lägre avsättningar för förväntade kreditförluster, påverkar resultatet positivt.

Även med ett minskat finansieringsbehov totalt sett, är efterfrågan på finansieringslösningar för omställning till fossilfri verksamhet hög, inte minst vad gäller projektfinansiering och exportkrediter, det vill säga finansiering till svenska exportörers utländska kunder. Rörelsefinansieringen till svenska exportörer ökade i andra kvartalet jämfört med det första, varav utlåningen inom erbjudandet om lån i lokal valuta har fördubblats.

”I pandemin, när exportbolagens tillgång till finansiering på bank- och kapitalmarknaden var begränsad, lånade SEK ut rekordbelopp för att säkra företagens likviditet. Nu när konjunkturen vänt är en av våra främsta uppgifter att finansiera industrins omställning i syfte att minska klimatutsläppen.”

CATRIN FRANSSON, VD PÅ SEK

Under det andra kvartalet finansierade SEK bland annat värmeteknikbolaget Nibe vars villkor kopplades
till företagets hållbarhetsmål samt lämnade ett lån till Exeger som tillverkar tunna böjbara solceller för konsumentprodukter. Bolaget har också varit med och finansierat vindkraftparken Björnberget som är en
av Europas största vindkraftparker på land.

”Industrins behov av att ställa om är stort och förutsättningarna att investera i klimatpositiv omställning är gynnsamma. De globala tillväxt-prognoserna är goda, det finns gott om kapital på marknaden och efterfrågan på hållbara lösningar är enorm.”

CATRIN FRANSSON, VD PÅ SEK

Resultat januari-juni 2021 (jämfört med januari-juni 2020)

• Nyutlåning Skr 38,1 miljarder (89,8)
• Räntenetto Skr 953 miljoner (874)
• Rörelseresultat Skr 603 miljoner (290)
• Nettoresultat Skr 479 miljoner (224)
• Volym emitterade gröna obligationer Skr 4,0 miljarder (2,2)
• Avkastning på eget kapital efter skatt 4,8 procent (2,3)
• Totala kapitalrelationen 23,3 procent (12/2020: 21,8)
• Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 120 (56)

Delårsrapport januari–juni 2021

  1. Delårsrapport januari–juni 2021

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök