Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 25 oktober 2021

SEK:s delårsrapport januari–september 2021: Hållbar finansiering blir allt viktigare

Nyutlåningen för årets första nio månader uppgick till Skr 50 miljarder, i nivå med historiska normalår men betydligt lägre än 2020 års höga volymer. Efter en begränsad efterfrågan på finansiering från de svenska exportföretagen under första halvåret har utlåningen ökat under slutet av det tredje kvartalet.

Efter ett och ett halvt år med pandemin är Sveriges ekonomi tillbaka på förkrisnivå med exporten som draglok. Samtidigt kvarstår problem såsom brist på insatsvaror och störningar i container- och frakttrafiken. En annan utmaning är de stora skillnaderna i vaccinationsgrad världen över vilket ger negativ effekt på den globala ekonomin.

Utlåningen till de svenska exportföretagen var begränsad under det första halvåret men ökade under slutet av det tredje kvartalet. Trots lägre nyutlåning under året så ser SEK en ökad efterfrågan på exportkrediter och projektfinansiering, det vill säga finansiering till svenska exportörers utländska kunder.

”Projekten har långa ledtider och det är svårt att med precision prognostisera när affärerna stängs. Bolaget arbetar aktivt med ett flertal större projekt, många med positiva hållbarhetseffekter, vilket gör att affärstillväxt inom detta område fortsatt bedöms vara god.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Under kvartalet har bolaget finansierat affärer i Finland, Elfenbenskusten och Argentina med exportkrediter motsvarande Skr 400 miljoner.

Intresset för hållbara investeringar och affärer växer och i takt med det utvecklar SEK sina erbjudanden för att möta kunders och investerares behov. Nu erbjuder bolaget tre lån kopplade till hållbarhet; gröna, sociala och hållbarhetslänkade.

Sistnämnda är kopplat till låntagarens hållbarhetsmål, till exempel att minska energianvändning.

”Att kunna erbjuda hållbar finansiering oavsett vilken typ av lån kunderna behöver är ett viktigt steg i SEK:s strävan att vara en positiv kraft i omställningen och nå FN:s globala hållbarhetsmål. SEK har lång erfarenhet av att finansiera förnybar energi och hållbar infrastruktur internationellt.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

SEK har tillsammans med EKN inrättat ett vetenskapligt klimatråd, det första av sitt slag i världen. Klimatrådet är ett rådgivande expertorgan som ska vägleda det svenska exportfinansieringssystemet att verka mot Parisavtalets 1,5-gradersmål.

I linje med SEK:s satsning på hållbarhet har bolaget emitterat Skr 6,1 miljarder i gröna obligationer under årets nio första månader, varav Skr 2,1 miljarder under det tredje kvartalet. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till Skr 402 miljoner varav Skr 72 miljoner utgörs av poster av engångskaraktär, såsom återföring av tidigare avsättningar för reserver för förväntade kreditförluster och nettoresultat av finansiella transaktioner. Räntenettot uppgick till Skr 472 miljoner (553), vilket är lägre än samma period föregående år.

Resultat januari–september 2021 (jämfört med januari–september 2020)

 • Nyutlåning Skr 50,4 miljarder (106,9)
 • Räntenetto Skr 1 425 miljoner (1 427)
 • Rörelseresultat Skr 1 005 miljoner (802)
 • Nettoresultat Skr 798 miljoner (627)
 • Volym emitterade gröna obligationer Skr 6,1 miljarder (3,5)
 • Avkastning på eget kapital efter skatt 5,2 procent (4,3)
 • Totala kapitalrelationen 22,6 procent (12/2020: 21,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 200 (157)

Delårsrapport januari–september 2021

 1. Delårsrapport januari–september 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök