Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 22 maj 2023

Svenska exportföretag satsar på minskad klimatpåverkan

Trots det utmanande omvärldsläget med krig i vårt närområde, inflation och höjda räntor uppger 7 av 10 bolag (72 procent) att man planerar investeringar för minskad klimatpåverkan, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Resultatet belyser den starka vilja som finns hos svenska bolag att ställa om och vara en del av lösningen på klimatomställningen men också för att framtidssäkra sin affär, menar SEK:s VD, Magnus Montan.

Förra våren uppgav 6 av tio bolag (63 procent) att man planerade investeringar för minskad klimatpåverkan, en andel som nu stigit till 7 av 10 (72 procent). Samtidigt tror många av de tillfrågade företagen på ytterligare räntehöjningar framåt – något som gör investeringar kostsammare.

”Trots de utmaningar som svenska exportbolag upplever med krig i Europa, hög inflation och kraftiga räntehöjningar, planerar ändå många bolag att minska sin klimatpåverkan, vilket är mycket positivt.

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit 

Han tror också att bolagens omställning både beror på en genuin vilja till omställning för klimatets skull, och på att man vill framtidssäkra sin affär.

Enligt undersökningen upplever 6 av 10 bolag (57 procent) att hållbarhetskraven från kunder har ökat under det senaste året, samt att kraven på hållbarhetsrapportering ökat. När det kommer till hållbarhetskrav som bolagen ställer på sina leverantörer uppger ca 7 av 10 (74 procent) att man rutinmässigt ställer hållbarhetskrav gällande klimat och miljö, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och korruption.

”Med tanke på den utmanande omvärld vi har är det glädjande att se exportföretagens fortsatta fokus på hållbarhetsfrågor. Vi märker i dialogen med våra kunder att hållbarhetsfrågor och arbetet med hållbarhetsrisker blir alltmer integrerade och konkreta i affärs- och finansieringsdiskussionen.”

Maria Simonson, hållbarhetschef på SEK

Vad gäller finansieringsmöjligheterna är situationen i stort sett oförändrad sedan den senaste mätningen. 7 av tio bolag (70 procent) anser att möjligheterna till finansiering via kapital- och kreditmarknaden i nuläget är oförändrad och hela 9 av 10 bolag (85 procent) upplever att möjligheten till finansiering via bankmarknaden är oförändrad och kommer förbli så även de kommande 12 månaderna. 2 av 10 av de mindre bolagen (17 procent) att tillgången till finansiering kommer att bli svårare framåt.

”Vi lever i en turbulent värld och bolag behöver tänka långsiktigt och bygga resiliens. Ett sätt att göra det på är att satsa på investeringar som minskar bolagets egen klimatpåverkan och därigenom på ett tidigt stadium säkerställa framtida regelefterlevnad. Ett annat sätt är att genom satsningar på hållbarhet rusta bolaget för att bättre möta klimatrelaterade risker, såsom resursbrist, förändringar i leverantörskedjor med mera.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Exportkreditbarometern publiceras i sin helhet i mitten av juni. Här kan du ta del av våra historiska rapporter.

Sök