Uppförandekod hos SEK

Uppförandekod hos SEK

Vårt uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är ett statligt ägt bolag och ska agera så att vi upprätthåller omvärldens förtroende.


Vår uppförandekod vägleder oss i ett etiskt agerande såväl i det dagliga arbetet inom bolaget som i relation till andra. Du förväntas följa uppförandekoden och överträdelse kan leda till rättsliga åtgärder.

SEK:s värdegrund

Värdegrunden är vår ledstjärna för hur vi agerar mot varandra och mot andra. 

  • Lösningsorientering innebär att vi strävar efter långsiktiga helhetslösningar och att lösa utmaningar effektivt, att vi är affärsmässiga och proaktiva och strävar efter att se möjligheter.
  • Samarbete innebär att vi delar information och efterfrågar kollegors kompetens, att vi för dialog med kollegor och lyssnar och talar uppriktigt, hjälper våra kollegor att nå sina mål och tar ansvar för gruppens resultat.
  • Professionalism innebär att vi eftersträva enkelhet, effektivitet och kvalitet i allt vi gör. Det innebär också att ta ansvar för helheten och erbjuda sin kompetens och ha ett stort engagemang för att SEK ska ha nöjda kunder och en lönsam affär.

Följ lagar och regler

Bolaget ska ha aktuella och lämpliga regler och rutiner för att kunna identifiera vilka risker som finns för att bolaget inte efterlever lagar, förordningar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt interna regler.

Var och en av oss ansvarar för att följa tillämpliga lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och interna regler. Vi ska följa både vad som uttryckligen skrivs såväl som andan och principerna bakom det skrivna. Respektive chef ansvarar för att informera om de regler och rutiner som gäller och rapportera bristande regelefterlevnad.

Bolagets aktuella interna regler, som finns tillgängligt på intranätet, delas in i policy och instruktion. Policyer beslutas av styrelsen och instruktioner av styrelsen, styrelsens utskott eller VD. För att underlätta efterlevnad av interna regler ska rutiner och metoddokument upprättas.

Bekämpa korruption och mutor

Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Mutor är en form av korruption.

Vi accepterar inte någon form av utpressning eller mutor, inklusive oegentliga erbjudanden om betalningar. Sådana handlingar utgör ett brott mot uppförandekoden och kan bli föremål för brottsutredning.

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt är en process som syftar till att dölja eller omsätta pengar eller annan egendom som utgör vinning från brott. Med finansiering av terrorism avses att ekonomiskt stödja terrorism.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är globala problem med stora negativa konsekvenser. Som finansiell aktör har SEK ett ansvar att aktivt förebygga och motverka all form av finansiell brottslighet. Alla har ett ansvar att vara uppmärksamma på förhållanden som kan innebära att bolagets medel används till finansiering av terrorism eller att vi utnyttjas för penningtvätt.

Undvik intressekonflikter

Intressekonflikt uppstår när två eller flera parter har motstående eller potentiellt motstående intressen.

Alla förbindelser, tjänster, aktiviteter och transaktioner kan ge upphov till intressekonflikter och respektive chef ansvarar för att identifiera, analysera, vidta åtgärder samt dokumentera intressekonflikter inom det egna ansvarsområdet. Du får inte själv handlägga eller fatta beslut för bolagets räkning om du själv eller någon närstående kan ha ett personligt intresse i ärendet.

Intressekonflikter ska särskilt identifieras innan en omorganisation genomförs, en ny produkt eller verksamhetsområde beslutas, ett nytt affärsuppdrag accepteras, en ny leverantör anlitas, en upphandling av andra tjänster än revisionsuppdrag som bolaget upphandlar av bolagets revisor genomförs, en ny individ rekryteras eller anlitas som konsult och i övrigt när behov föreligger.

För att få bedriva annan verksamhet eller inneha andra uppdrag vid sidan av anställningen ska du inhämta ett särskilt medgivande från din chef och chefens chef. Det föreligger även krav på adekvat uppgiftsåtskillnad, förbud mot korttidshandel samt en anmälningsskyldighet för egna och närståendes värdepapperstransaktioner.

Utnyttja inte insiderinformation

Insiderinformation är information som inte är offentliggjord och som, om den offentliggörs, väsentligt kan påverka ett värdepappers värde.

Du får inte, själv eller genom bulvan, utnyttja insiderinformation eller påverka annan att utnyttja sådan information. Det är inte tillåtet att kringgå dessa regler genom att utnyttja derivat eller kombinationer av olika överlåtbara värdepapper.

För anställda gäller regler om förbud mot korttidshandel och anmälningsskyldighet.

Respektera sekretessregler

Sekretess gäller enligt lag och innebär att information om SEK:s verksamhet inte får spridas till annan part på otillbörligt sätt. Bolagsintern information och kundinformation är alltid konfidentiell. Sekretessen får brytas endast om kunden godkänner det eller om SEK är skyldigt enligt lag att lämna uppgifter. Sekretessen gäller även efter att anställning eller uppdrag hos SEK upphört.

Var restriktiv med gåvor och representation

Representation är en del av vår verksamhet och affär och ska ha en tydlig koppling till vårt uppdrag. Som statlig aktör har vi ett särskilt ansvar att representation inte uppfattas som otillbörlig av utomstående och vi är mycket restriktiva med att ta emot gåvor. Mottagande av gåva får endast förekomma i undantagsfall och då till ett symboliskt värde.

Gåvor eller donationer till politiska partier får inte förekomma.

Behandla andra med respekt

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att vår verksamhet inte ska bidra till kränkningar och vi agerar för att förhindra att kränkningar sker. 

Vi vill främja mångfald och skapa förutsättningar för att alla ska vilja och kunna bidra med sin kompetens. Alla ska därför behandlas med respekt och alla har rätt till en trygg arbetsmiljö. Vi accepterar inte diskriminering, mobbning eller trakasserier i någon form. Det är inte heller tillåtet med repressalier för någon som har anmält eller deltagit i utredning om ovanstående.

Du har rätt att bilda och att vara medlem, eller inte vara medlem, i fackliga organisationer och att förhandla kollektivt.

Ta miljöansvar

SEK ska verka för minskad klimat- och miljöpåverkan.

Alla har ett ansvar att agera ansvarsfullt och minska risken för negativ klimat- och miljöpåverkan. Vi tar initiativ och utmanar oss själva för att bidra till ett fossilfritt Sverige och en minskad global miljöbelastning.

Uppmärksamma oegentligheter

Får du kännedom om eller själv upplever förhållanden som innebär eller leder till lagbrott, oetiskt beteende, överträdelse, eller misstanke om överträdelse av uppförandekoden bör du anmäla detta. 

Anmälan kan göras till funktionen för regelefterlevnad eller till närmaste chef eller anonymt i vårt ”SpeakUp-system” som finns tillgängligt på intranätet och hemsidan.

Bolaget har en skyldighet att behandla din anmälan och alla anmälningar om misstänkt regelbrott eller brott mot uppförandekoden behandlas konfidentiellt av bolaget. Vi accepterar inte diskriminering av eller vedergällning mot den som gjort en anmälan.

Råd i tveksamma situationer

Är du tveksam och vill ha råd är du välkommen att vända dig till närmaste chef, Human Resources eller funktionen för regelefterlevnad.

Gör karriär på SEK

Vill du arbeta med finansiering i en global miljö där möjligheterna till utveckling är stora? Då är du välkommen med din ansökan till oss på SEK.

Läs mer om en karriär på SEK här


SEK