Hoppa till innehåll

Uppförandekod

Vårt uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är ett statligt ägt bolag och ska agera så att vi upprätthåller omvärldens förtroende.

Som medarbetare, inklusive konsult som företräder SEK, eller styrelseledamot i ett statligt ägt bolag agerar vi så att vi upprätthåller omvärldens förtroende. SEK:s uppförandekod vägleder oss i ett etiskt agerande såväl i det dagliga arbetet inom bolaget som i relation till andra. Du förväntas följa uppförandekoden och överträdelse leder till åtgärder.

SEK:s värdegrund

Värdegrunden är vår ledstjärna för hur vi agerar.

Lösningsorientering innebär att vi strävar efter långsiktiga helhetslösningar och att lösa utmaningar effektivt, att vi är affärsmässiga och proaktiva och strävar efter att se möjligheter.

SEK vill ha en arbetsmiljö som främjar god hälsa och mångfald samt skapar förutsättningar för att alla ska vilja och kunna bidra med sin kompetens.

Samarbete innebär att vi delar information och efterfrågar kollegors kompetens, att vi för dialog med kollegor och lyssnar och talar uppriktigt, hjälper våra kollegor att nå sina mål och tar ansvar för gruppens resultat.

Professionalism innebär att vi eftersträvar enkelhet, effektivitet och kvalitet i allt vi gör. Det innebär också att ta ansvar för helheten och erbjuda sin kompetens och ha ett stort engagemang för att SEK ska ha nöjda kunder och en lönsam affär.

Följ lagar och regler

SEK ska efterleva lagar, förordningar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet. För att underlätta efterlevnad utfärdas interna regler och rutiner och metoddokument upprättas. Gällande interna regler finns tillgängliga på intranätet. Var och en av oss ansvarar för att följa tillämpliga lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och interna regler. Du ska följa både vad som uttryckligen skrivs såväl som andan och principerna bakom det skrivna. Du har som anställd en lojalitetsplikt mot bolaget. Respektive chef ansvarar för att informera om de regler och rutiner som gäller och rapportera bristande regelefterlevnad.

Bekämpa korruption och mutor

Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Mutor är en form av korruption. SEK accepterar inte någon form av korruption eller mutor, inklusive oegentliga erbjudanden om betalningar eller smörjpengar det vill säga betalning för att påskynda handläggning av ett ärende. Du får inte, direkt eller indirekt, erbjuda, utlova, lämna, be om eller ta emot en muta.

Representation är en del av vår verksamhet och den ska ha en tydlig koppling till vårt uppdrag. Som statlig aktör har vi ett ansvar för att representation inte är otillbörlig. SEK är mycket restriktiva gällande gåvor. Mottagande eller givande av gåva får endast förekomma i undantagsfall och då till ett symboliskt värde. Gåvor eller donationer till politiska partier får inte förekomma.

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt är en process som syftar till att dölja eller omsätta pengar eller annan egendom som utgör vinning från brott. Med finansiering av terrorism avses att ekonomiskt stödja terrorism. Som finansiell aktör har SEK ett ansvar att aktivt förebygga och motverka all form av finansiell brottslighet. Alla har ett ansvar att vara uppmärksamma på förhållanden som kan innebära att bolagets medel används till finansiering av terrorism eller att SEK utnyttjas för penningtvätt.

Undvik intressekonflikter

Intressekonflikt uppstår när två eller flera parter har motstående eller potentiellt motstående intressen. Alla förbindelser, tjänster, aktiviteter och transaktioner kan ge upphov till intressekonflikter. Du får inte själv handlägga eller fatta beslut för bolagets räkning om du själv eller någon närstående kan ha ett personligt intresse i ärendet. Respektive chef ansvarar för att identifiera, analysera, vidta åtgärder samt dokumentera intressekonflikter inom det egna ansvarsområdet till exempel att adekvat uppgiftsåtskillnad uppnås.

Intressekonflikter ska särskilt identifieras innan en omorganisation genomförs, en ny produkt eller verksamhetsområde beslutas, ett nytt affärsuppdrag accepteras, en ny leverantör anlitas, en upphandling av andra tjänster än revisionsuppdrag som bolaget upphandlar av bolagets revisor genomförs, en ny person rekryteras (internt eller externt) eller anlitas som konsult och i övrigt när behov föreligger.

För att få bedriva annan verksamhet eller inneha andra uppdrag vid sidan av anställningen ska du inhämta ett särskilt medgivande från din chef och chefens chef.

Utnyttja inte insiderinformation

Insiderinformation är information som inte är offentliggjord och som, om den offentliggörs, väsentligt kan påverka ett värdepappers värde. Du får inte, själv eller genom bulvan, utnyttja insiderinformation eller påverka annan att utnyttja sådan information. Det är inte tillåtet att kringgå dessa regler genom att utnyttja derivat eller kombinationer av olika överlåtbara värdepapper. För medarbetare gäller regler om förbud mot korttidshandel och anmälningsskyldighet.

Bemöt andra med respekt

SEK respekterar de mänskliga rättigheterna. Vår verksamhet ska inte bidra till kränkningar och vi agerar för att förhindra att kränkningar sker. Du ska bidra till en trygg och involverande arbetsmiljö som främjar god hälsa och mångfald. SEK accepterar inte diskriminering, mobbning eller trakasserier i någon form. Det är inte heller tillåtet med repressalier mot någon som har anmält eller deltagit i utredning om ovanstående. Du har rätt att bilda och att vara medlem, eller inte vara medlem, i fackliga organisationer och att förhandla kollektivt.

Hantera information och resurser med omsorg

Information omfattar allt från kunskap hos enskilda medarbetare till information som hanteras av IT-system. Bolagets information är en värdefull tillgång som ska skyddas utifrån skyddsvärde, risk och lagkrav. Detta gäller för all information, oavsett format, eller var den hanteras. IT-resurser ska användas för arbetsrelaterade ändamål och hanteras med omsorg. Kundinformation är alltid konfidentiell. Detta gäller även efter att anställning eller uppdrag hos SEK upphört.

Kommunicera med gott omdöme

Kommunikation med omvärlden är viktigt för SEK. Det ger oss värdefulla synpunkter och möjlighet att nå ut med våra budskap. Tänk på att din medverkan i sociala medier inte bara påverkar bilden av dig utan också av SEK. Kommunicera med god ton och med respekt.

Verka för minskad klimat- och miljöpåverkan

Du förväntas agera ansvarsfullt för att minska risken för bolagets negativa klimat- och miljöpåverkan, både i ditt dagliga arbete och genom att vid inköp och resor välja produkter och tjänster som innebär ett minskat klimatavtryck.

Uppmärksamma oegentligheter

Får du kännedom om eller själv upplever förhållanden som innebär eller leder till lagbrott, oetiskt beteende, överträdelse, eller misstanke om överträdelse av uppförandekoden bör du anmäla detta. Anmälan kan göras till funktionen för regelefterlevnad, till närmaste chef, HR eller anonymt i vårt ”SpeakUp-system” som finns tillgängligt på intranätet och hemsidan.

SEK har en skyldighet att behandla din anmälan. Alla anmälningar om misstänkt regelbrott eller brott mot uppförandekoden behandlas konfidentiellt av bolaget. SEK accepterar inte diskriminering av eller vedergällning mot den som gjort en anmälan.

Råd och stöd

Är du tveksam och vill ha råd är du välkommen att vända dig till närmaste chef, HR eller funktionen för regelefterlevnad.

Sök