Hoppa till innehåll

Uppförandekod

SEK:s uppdrag är att på kommersiella grunder bedriva svensk och internationell finansiell verksamhet med syfte att främja verksamhet med svenskt intresse som direkt eller indirekt avser svensk exportindustri, inklusive svensk infrastruktur, och i övrigt stärka det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft.

Som anställd eller konsult som företräder SEK samt styrelseledamot förväntas du följa SEK:s uppförandekod för att upprätthålla omvärldens förtroende. Uppförandekoden vägleder oss i etiskt agerande såväl i det dagliga arbetet som i relation till andra. Överträdelse av uppförandekoden kan leda till åtgärder.

Vår värdegrund

Vi på SEK är professionella, gör det svåra enkelt och bygger hållbara relationer.

SEK vill uppfattas som proaktiva, smidiga och engagerade. Värdegrunden genomsyrar vårt agerande och hjälper oss i hur vi bemöter varandra, kunder, externa samarbetspartners, arbetssökande och andra.

Följ lagar och regler

SEK ska efterleva lagar, förordningar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet. För att göra det enklare utfärdar vi interna regler, rutiner och metoddokument. Du hittar alla interna regler på intranätet.

Var och en av oss ansvarar för att följa tillämpliga lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och interna regler. Du ska följa både vad som uttryckligen skrivs såväl som andan och principerna bakom det skrivna. Du har en lojalitetsplikt mot SEK, det betyder att du inte får agera på ett sätt som kan orsaka skada för SEK. Respektive chef ansvarar för att informera om de regler och rutiner som gäller och rapportera bristande regelefterlevnad.

Vi på SEK är professionella, gör det svåra enkelt och bygger hållbara relationer.

Bekämpa mutor och korruption

Korruption omfattar givande och tagande av muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.

SEK accepterar inte någon form av korruption eller mutor, inklusive oegentliga erbjudanden om betalningar eller smörjpengar det vill säga betalning för att påskynda handläggning av ett ärende. Ditt ansvar är personligt och du får inte, direkt eller indirekt, erbjuda, utlova, lämna, be om eller ta emot en muta.

Var restriktiv med gåvor och representation

Representation är en del av vår verksamhet och den ska ha en tydlig koppling till vårt uppdrag. Som statlig aktör har vi ett ansvar för att representation inte är otillbörlig. SEK är mycket restriktiva gällande gåvor. Mottagande eller givande av gåva får endast förekomma i undantagsfall och då till ett symboliskt värde. Gåvor eller donationer till politiska partier får inte förekomma.

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt syftar till att dölja eller omsätta pengar eller annan egendom som utgör vinning från brott. Med finansiering av terrorism avses att ekonomiskt stödja terrorism.

SEK har ett ansvar att genom riskreducerande åtgärder aktivt förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Du ska vara uppmärksam på förhållanden som kan innebära att bolagets medel används till finansiering av terrorism eller att SEK utnyttjas för penningtvätt.

Undvik intressekonflikter

Intressekonflikt uppstår när två eller flera parter har motstående eller potentiellt motstående intressen. Alla förbindelser, tjänster, aktiviteter och transaktioner kan ge upphov till intressekonflikter.

Du får inte själv handlägga eller fatta beslut för bolagets räkning om du själv eller någon närstående kan ha ett personligt intresse i ärendet.

För att få bedriva annan verksamhet eller inneha andra uppdrag vid sidan av anställningen ska du inhämta ett särskilt medgivande från din chef och chefens chef.

Du har ett eget ansvar att informera din chef om du bedömer att en intressekonflikt föreligger. Respektive chef ansvarar för att, när behov föreligger, identifiera, analysera, åtgärda samt dokumentera intressekonflikter och se till att adekvat uppgiftsåtskillnad uppnås. Händelser som kan innebära att intressekonflikter uppstår är exempelvis vid organisationsförändring, när ny produkt beslutas eller affärsuppdrag accepteras, vid rekrytering eller anlitande av leverantör eller konsult samt när annat än revision upphandlas av bolagets revisor.

Respektera sekretessregler

Sekretess gäller enligt lag och innebär att information om SEK:s verksamhet inte får spridas till annan part på otillbörligt sätt. Bolagsintern information och kundinformation är alltid konfidentiell. Sekretessen får brytas endast om kunden skriftligt medgivit det eller om SEK är skyldigt enligt lag att lämna uppgifter. Sekretessen gäller även efter att anställningen eller uppdraget hos SEK upphört.

Utnyttja inte insiderinformation

Insiderinformation är information som inte är offentliggjord och som, om den offentliggörs, väsentligt kan påverka ett värdepappers värde.

Du får inte själv, eller genom bulvan, utnyttja insiderinformation eller påverka annan att utnyttja sådan information. Det är inte tillåtet att kringgå dessa regler genom att utnyttja derivat eller kombinationer av olika överlåtbara värdepapper. Särskilda regler om förbud mot korttidshandel och anmälningsskyldighet kan gälla dig.

Hantera information och resurser med omsorg

Information omfattar allt från kunskap hos enskilda medarbetare till information som hanteras av IT-system.

Bolagets information är en värdefull tillgång som ska skyddas utifrån skyddsvärde, risk och lagkrav. Detta gäller för all information, oavsett format, eller var den hanteras.

Du förväntas, vid behandling av personuppgifter, skydda den personliga integriteten genom att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

IT-resurser, både fysiska och digitala, ska användas för arbetsrelaterade ändamål och hanteras med omsorg.

Bemöt andra med respekt

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och ska inte medverka, direkt eller indirekt, till kränkningar.

Du ska bidra till en trygg och inkluderande arbetsmiljö som främjar god hälsa och mångfald. SEK accepterar inte diskriminering, mobbning eller trakasserier i någon form. Det är inte heller tillåtet med repressalier mot någon som har anmält eller deltagit i utredning om ovanstående.

Du har rätt att vara medlem, eller inte vara medlem, i fackliga organisationer, bilda facklig förening och att förhandla kollektivt.

Kommunicera med gott omdöme

Alla medarbetare är representanter för SEK och ska kommunicera med externa parter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med våra värderingar. Endast den som är bäst lämpad ska agera som talesperson mot media efter kontakt med pressansvarig.

Sociala medier är ett naturligt sätt att kommunicera men tänk på att det ska användas på ett sätt så att det inte skadar SEK. Tänk på att du inte bara påverkar bilden av dig själv utan också av SEK. Kommunicera därför med god ton och med respekt.

Verka för minskad klimat- och miljöpåverkan

Du förväntas i ditt dagliga arbete agera ansvarsfullt för att minska risken för bolagets negativa klimat- och miljöpåverkan genom att exempelvis vid inköp för SEK:s räkning och resor i tjänsten välja produkter och tjänster som innebär ett minskat klimatavtryck.

Uppmärksamma oegentligheter

Du förväntas i ditt dagliga arbete agera ansvarsfullt för att minska risken för bolagets negativa klimat. Får du kännedom om eller själv upplever förhållanden som innebär eller kan leda till lagbrott, oetiskt beteende, överträdelse, eller misstanke om överträdelse av denna uppförandekod uppmanas du att anmäla detta. Anmälan kan göras till funktionen för regelefterlevnad, till närmaste chef, HR eller anonymt i vårt ”SpeakUp-system” som finns tillgängligt på intranätet och hemsidan.

SEK har en skyldighet att behandla din anmälan. Alla anmälningar om misstänkt regelbrott eller brott mot uppförandekoden behandlas konfidentiellt av bolaget. SEK accepterar inte diskriminering av eller vedergällning mot den som gjort en anmälan.

Råd och stöd

Är du tveksam och vill ha råd eller stöd är du välkommen att vända dig till närmaste chef, HR eller funktionen för regelefterlevnad.

Sök