Hoppa till innehåll
Artikel 25 juni 2024

Svenska industriföretag nyckelspelare för klimatomställningen

Lösningarna på vår tids största utmaningar tas till stor del fram av företag och många av dessa är svenska. Svensk industri är en nyckelspelare och gör det möjligt för Sverige att vara drivande globalt på miljö- och klimatområdet. Men att ställa om är gynnsamt även ur ett affärsperspektiv, menar Elin Gabrielsson, hållbarhetsanalytiker på SEK

Svenska lösningar efterfrågas

Ett framåtlutat näringsliv i kombination med tydliga och långsiktiga regelverk är viktiga faktorer för att driva klimatomställningen framåt. Cirkulära affärsmodeller, fossilfria satsningar och en hög innovationsgrad bland svenska företag ger Sverige möjlighet att vara ett föregångsland för långsiktig hållbar samhällsutveckling. Svenska produkter och lösningar efterfrågas internationellt.
Exporterande bolag som bidrar till stora klimatomställningsprojekt utanför Sveriges gränser, eller genom att själva ställa om sina affärsmodeller kan också göra skillnad – både för klimatet och sin egen affärsverksamhet. Att handeln är central för klimatomställningen bekräftas bland annat i en rapport för Svenskt Näringsliv utförd av forskarna Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, vid Institutet för Näringslivsforskning.

Svenska företag i framkant

Elin Gabrielsson har arbetat som hållbarhetsanalytiker på Svensk Exportkredit (SEK) sedan 2019. Hon menar att svenska företag inte bara ligger i framkant vad gäller hållbara lösningar, men generellt även anses ta ansvar för hållbarhetsrisker såsom till exempel arbetsvillkor i leverantörsled samt miljö- och korruptionsrisker, vilket är minst lika viktigt ur ett affärsperspektiv.
– Att ha koll på hållbarhetsriskerna i sin värdekedja är också en viktig konkurrensfördel eftersom det medverkar till att göra företag mindre exponerade mot till exempel legala risker, ryktesrisk m.m. I takt med att EU nu också stramar åt regelverken på detta område kommer det framgent snarare att ses som en hygienfaktor att ha ett systematiskt arbete på plats för att hantera dessa risker, säger Elin Gabrielsson.

Realistiska mål viktigt i omställningen

Enligt SEK:s Exportkreditbarometer våren 2024 upplever 5 av tio företag att hållbarhetskraven från deras kunder har ökat under det senaste året. Elin Gabrielsson menar att oavsett om man är ett greentech-bolag eller verksam inom mer traditionell industri förväntar sig morgondagens kunder att de bolag de handlar av eller gör affärer med hanterar och rapporterar sina hållbarhetsrisker och aktivt jobbar med att ställa om verksamheten.
– Att ha tydliga, realistiska mål och en trovärdig plan för hur verksamheten ska ställa om för att bli mer hållbar är viktigt inte bara ur ett riskperspektiv, men också för att attrahera kunder och i förlängningen tillgång till kapital. Finansmarknaden tar i allt högre grad hänsyn till ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) i bedömningen av till exempel finansiering, dels som en del av kreditbedömningen men också i allt högre grad som en aspekt på lånevillkor. Omställningen är därmed viktig både ur ett klimat- och affärsperspektiv.
– Det är viktigt att svenska företag fortsätter hålla sig i framkant på hållbarhetsområdet, för att vara relevanta på morgondagens globala marknad, säger Elin Gabrielsson.

Tydligt hållbarhetsarbete blir A och O

Morgondagens kunder och arbetssökande kommer att förvänta sig att de bolag man handlar av, arbetar för eller gör affärer med, har en hållbar affärsmodell, tydlig rapportering och ambitiösa mål.
– Att jobba för en arbetsgivare där hållbarhetsarbetet ligger högt på agendan hos styrelse och ledning är viktigt för mig och något som jag tror kommer ha stor betydelse om man som arbetsgivare vill vara attraktiv på morgondagens arbetsmarknad.

Sök