Hoppa till innehåll
Nyhet 23 februari 2024

Års- och Hållbarhetsredovisning 2023

2023 har varit ett framgångsrikt år för SEK. Fler exportföretag har upptäckt SEK:s erbjudanden, samarbetet med våra partners har stärkts och den hållbarhetsklassade utlåningsportföljen har vuxit. Dessutom har SEK levererat det starkaste räntenettot någonsin. 

2023 präglades av stor osäkerhet och volatilitet, både i Sverige och globalt. Året har inneburit högre styrräntor världen över, vilket bromsat in den globala tillväxten. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina pågår fortfarande och dessutom har även kriget mellan Hamas och Israel spridningseffekter till internationella handelsflöden. Omvärldsfaktorerna som påverkar företagens risker och möjligheter påverkar även SEK och efterfrågan på SEK:s erbjudanden.

SEK har trots detta haft ett stabilt affärsflöde och når under 2023 en nyutlåning på Skr 80 miljarder, vilket är högre än det historiska genomsnittet. Den långsiktiga strategin att växa kundbasen har varit framgångsrik och ger SEK en stabilare och högre intäktsbas, samtidigt som fler företag får tillgång till det svenska exportkreditsystemet. Andelen hållbarhetsklassad utlåning visade positiv utveckling under året och ökar från 12,0 procent till 15,7 procent, vilket är i linje med SEK:s ambition att vara en drivande kraft i klimatomställningen. SEK:s nyutlåningsvolym avseende projektfinansiering nådde rekordnivå och uppgick till Skr 8 miljarder under 2023. Nyutlåningen till svenska exportörer var hög medan efterfrågan på statsstödda exportkrediter inom CIRR-systemet var låg.  

Under 2023 har SEK framgångsrikt genomfört de upplåningstransaktioner som planerats. Som ett resultat av bolagets starka tillväxt de senaste åren hade SEK ett större upplåningsbehov än historiskt. Under 2023 lånade SEK Skr 126 miljarder med löptider över ett år, vilket kan jämföras med Skr 88 miljarder under 2022.  Basen av upplåningen utgörs av större, publika obligationsemissioner i USD och EUR. Totalt genomfördes fem sådana i USD och två i EUR. För att finansiera den utlåning som gjordes under 2023 ökade behovet av upplåning med längre löptid. Nytt för 2023 var att två av de publika emissionerna, en i USD och en i EUR, gjordes med löptider på sju år. 

 – SEK:s uppdrag att tillhandahålla finansiering för svensk exportnäring på kommersiella och hållbara grunder är mer relevant idag än någonsin, säger SEK:s vd, Magnus Montan.

Läs mer i Års- och Hållbarhetsredovisningen 2023. 

 

Dokument

  1. Års- och Hållbarhetsredovisning 2023

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök