Team Sweden

Team Sweden

SEK är en av flera aktörer inom Team Sweden, ett paraply av organisationer som skapats utifrån regeringens exportstrategi. Team Swedens syfte är att stödja näringslivets export och internationalisering.


Har ni högtflygande exportplaner?

Är du och ditt företag är på väg att ta ett stort kliv? Kanske ska ni ta er in på en helt ny marknad? Eller så har ni fått den största ordern i företagets historia? Eller så har ni en produkt som ni tror att hela världen efterfrågar?

Ni vill ta steget, men frågorna hopar sig och ni står inför en massa utmaningar. Vågar vi? Kan vi? Och hur gör vi?

SEK är en av många aktörer som kan hjälpa er på denna resa. Och det finns flera andra aktörer. I regeringens exportstrategi från 2015 skapades ett gemensamt paraply för allt statligt arbete för att stödja näringslivets export och internationalisering: Team Sweden.

Bland aktörerna inom Team Sweden finns förutom SEK, även Exportkreditnämnden (EKN), som garanterar betalningsrisker för företag och banker, Business Sweden som ger råd och stöd, Almi som bistår framförallt mindre företag med lån och rådgivning och Swedfund som är svenska statens utvecklingsfinansiär. I många affärer samarbetar vi. Det är till exempel vanligt att EKN garanterar den finansiering SEK bistår exportföretagens köpare med.

På flera platser i Sverige samarbetar vi dessutom i regionala exportcentra för att samla all exportkompetens och därmed förenkla för företag.

Nedan kan ni läsa mer om några av aktörerna inom Team Sweden och vad de gör.

Ibland räcker det med att anlita en av organisationerna, andra gånger behövs samarbete med flera stycken. Oavsett vilket som gäller för dig och din exportaffär, så står vi här redo och hjälpa dig att ta klivet.


Om Almi

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även råd för att utveckla företaget. Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill expandera och utvecklas. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

Almi investerar även riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och skalbara affärsidéer. Oavsett vilken satsning företaget står inför, till exempel en internationell lansering, att utveckla en ny produkt eller tjänst, en satsning på en ny marknad, köp eller start av företag bör Almi kontaktas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Läs mer om Almi

Business Sweden

Business Sweden hjälper svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör man genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på över 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Business Sweden arbetar aktivt för att öppna upp globala marknader för kunderna, oavsett om det innebär att förstå ett lands byråkrati eller genom att använda diplomatiska nätverk. Ibland behöver företagen lite extra hjälp på vägen, ibland står de inför ett strategiskt vägval och behöver senior rådgivning. Business Sweden har även ett statligt uppdrag att attrahera utländska investeringar till Sverige.

Det görs genom att identifiera och skapa affärsmöjligheter för branscher, företag, och innovationer på den svenska marknaden. Inom ramen för Team Sweden har Business Sweden utvecklat ett nära samarbete med andra främjaraktörer och myndigheter som på olika sätt kan hjälpa svenska exportföretag.

Läs mer om Business Sweden

EKN

Exportkreditnämnden (EKN) försäkrar företag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer. EKN är en myndighet och uppdraget är att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Svenska företag har vad världen efterfrågar. Varje marknad ska vara tillgänglig för den svenska exporten. Ingen affär är för liten eller för stor att försäkra.

EKN försäkrar årligen betalningsrisken i 1 600 exportaffärer till 130 länder. Hälften av antalet affärer genomförs av små eller medelstora företag. Företagen stärker sin konkurrenskraft genom att erbjuda sin kund kredit. Detta gäller särskilt för export till tillväxtmarknader. EKN:s garantier underlättar finansieringen för både köpare och exportör.

Läs mer om EKN

Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag att minska fattigdom genom hållbart företagande. I samarbete med strategiska partners ska Swedfund medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar som skapar bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Swedfunds affärsmodell vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Fundamenten genomsyrar allt Swedfund gör, från att investeringsbeslut fattas, genom hela förvaltningsfasen, till löpande resultatuppföljning och vid slutlig exit av investeringen. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 270 företag.

Läs mer om Swedfund


Alla aktörer inom Team Sweden

Almi Företagspartner
Business Sweden
Energimyndigheten
Exportkreditnämnden, EKN
IVL, Svenska Miljöinstitutet
Kommerskollegium
Naturvårdsverket
RISE AB
SEK, Svensk Exportkredit
Sida
Svenska Institutet
Swecare
Swedac
Swedfund
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Tullverket
Vinnova
Visit Sweden

Mer om SEK

Det här gör SEK

Press & nyheter


Frågor och svar

På regeringens sajt hittar du samlade frågor och svar om Team Sweden.

Team Sweden hos Regeringen


Det svenska exportkreditsystemet

Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN) arbetar tillsammans för att främja svensk exportnäring ute i världen. Se filmen och ladda ner SEK och EKN:s gemensamma folder om du vill veta mer.

SEK/EKN

SEK