Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 22 oktober 2020

SEK:s delårsrapport januari-september 2020: Svensk Exportkredits roll stärks i tider av ekonomisk oro

Den höga utlåningen under året har resulterat i att räntenettot för tredje kvartalet blev det högsta i SEK:s historia. Även om efterfrågan på finansiering nu minskat och utlåningen återgått till mer normala nivåer visar årets utveckling på SEK:s viktiga roll i tider av ekonomisk oro. För att bidra till återhämtningen av ekonomin fokuserar SEK på att finansiera industrins omställning till förnybar energi och hållbar infrastruktur.

Den höga efterfrågan på finansiering till följd av covid-19 har minskat och utlåningsvolymerna är nu tillbaka på mer normala nivåer. Det beror dels på att många exportörer redan täckt sina behov av finansiering och dels på indikatorer som visar att den svenska ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas. Nyutlåningen för det tredje kvartalet uppgick till 17,1 miljarder kronor, vilket är något högre än motsvarande period i fjol (16,2).

”Den höga utlåningen under året har resulterat i att räntenettot för tredje kvartalet blev det högsta i SEK:s historia. Även om nyutlåningen nu har normaliserats så visar årets utveckling på den viktiga roll som SEK har i tider av ekonomisk oro.”

Catrin Fransson, vd på SEK

Industrins investeringar i omställningen till en mer hållbar värld är viktigare än någonsin, inte minst för att återstarta ekonomin och för att nå de svenska klimatmålen i Parisavtalet. SEK har identifierat fyra områden där behoven av omställning är stora. Dessa är transport, energi, sjöfart och smarta städer.

– För att företag ska våga ställa om krävs långsiktiga spelregler och trygg finansiering. Ambitionen är att SEK ska vara ett starkt stöd genom att bidra med konkurrenskraftig finansiering och sin långa erfarenhet av att finansiera förnybar energi och hållbar infrastruktur internationellt, säger Catrin Fransson.

I linje med SEK:s satsning på hållbarhet har bolaget emitterat tre gröna obligationer i svenska kronor om sammanlagt 1,3 miljarder kronor under det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 802 miljoner kronor (933). Det lägre resultatet förklaras framförallt av ökade avsättningar till reserven för förväntade kreditförluster.

Resultat januari-september 2020 (jämfört med januari-september 2019)

Nyutlåning Skr 106,9 miljarder (61,6)
Räntenetto Skr 1 427 miljoner (1 286)
Rörelseresultat Skr 802 miljoner (933)
Nettoresultat Skr 627 miljoner (734)
Avkastning på eget kapital 4,3 procent (5,3)
Totala kapitalrelationen uppgick till 20,3 procent (12/2019: 20,6)
Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 157 (184)

 

Delårsrapport januari – september 2020

  1. Delårsrapport januari – september 2020

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök