Hoppa till innehåll
Artikel 26 januari 2024

Vi är redo att finansiera svensk infrastruktur

Behovet av stora satsningar på svensk infrastruktur och hur dessa ska finansieras har debatterats flitigt den senaste tiden. SEK:s chef för kundrelationer, Jens Hedar, följer debatten med intresse:
”SEK står alltid redo att finansiera svensk infrastruktur. Vi välkomnar offensivare satsningar och precis som Svenskt Näringsliv så ser vi en tydlig koppling mellan tillväxt och en stark och stabil infrastruktur i Sverige. Det är viktigt både för svensk export, svensk säkerhet och samhället i stort.”

"Vi är redo att finansiera svensk infrastruktur"

Att Sverige behöver modern, stabil och hållbar infrastruktur är uppenbart, men enligt en rapport från Riksrevisionen finns det allvarliga brister i den långsiktiga transportinfrastruktursplaneringen.

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, argumenterade i en debattartikel i Göteborgsposten i slutet av förra året för att den svenska tillväxten är beroende av att vi får fart på infrastrukturen och menade att Sverige under lång tid har underinvesterat i infrastrukturen. Möjligheten att öka statsskulden och utmana överskottsmålet, för att möjliggöra en taktökning när det kommer till klimatomställningen och välfärden, har även föreslagits.

SEK:s chef för kundrelationer, Jens Hedar, följer debatten med intresse:

”SEK står redo att finansiera svensk infrastruktur. Vi välkomnar offensivare satsningar och precis som Svenskt Näringsliv så ser vi en tydlig koppling mellan tillväxt och en stark och stabil infrastruktur i Sverige. Det är viktigt både för svensk export, svensk säkerhet och samhället i stort.”

Svenska bolag i framkant

Svenska bolag ligger i framkant när det kommer till innovativa lösningar kopplade till klimatomställningen och dessa efterfrågas även internationellt. Innovativa Clean Tech bolag inom exempelvis batterisektorn, byggsektorn och stålsektorn gör Sverige till ett föregångsland för industrins omställning globalt. Nyligen medfinansierade SEK det banbrytande svenska bolaget H2 Green Steels nya stålkraftverk i Boden. Ståltillverkning är en av världens utsläppsintensivaste industrier och med den nya teknologin skulle koldioxidutsläppen kunna reduceras med ca 95%, jämfört med traditionell tillverkning.

Infrastruktur och export

Sveriges geografiska placering gör svensk export och import beroende av pålitlig infrastruktur i form av välfungerande kraftförsörjning, havs- och vägtransporter och inte minst ett robust och modernt järnvägsnät. Omkring hälften av exempelvis stålexporten skickas med tåg och nästan lika mycket med fartyg. Resten transporteras med lastbil. Även en stor del av insatsvarorna importeras sjövägen eller via järnväg och produktionskedjan är beroende av att leveranser sker effektivt och tidsenligt. Stopp och förseningar orsakade av undermålig infrastruktur riskerar att bli oerhört kostsamt för bolagen och kan på sikt bidra till att Sveriges anseende som en modern exportnation tar skada.

Under hösten 2023 tecknade SEK ett tioårigt grönt låneavtal med statligt ägda Jernhusen. Investeringen ska modernisera och utöka depåkapaciteten för tågtrafiken i Sverige och säkerställa fler hållbara transporter på det svenska järnvägsnätet.

”Ett välfungerande järnvägsnät är oerhört viktigt för exporten, men är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Vi blir oerhört sårbara utan robust infrastruktur, både när det gäller vägtransporter, järnväg, sjöfart, elförsörjning eller digital infrastruktur. Vi på SEK har lång erfarenhet av att finansiera infrastruktur både i Sverige och internationellt. Vi vill vara en del av lösningen och vårt budskap är att SEK gärna är med och finansierar den typen av satsningar.”

Jens Hedar, Chef kundrelationer på SEK

Klimatsäkrad infrastruktur

Bortsett från att existerande infrastruktur behöver underhållas och byggas ut så behöver den på många håll också utvecklas och anpassas för ett mer dramatiskt klimat. Sommaren 2023 blåste stormen Hans in över Sverige och lämnade en relativt dyr nota efter sig. Försäkringsbolagen fann sig nedringda och enbart försäkringskostnaderna beräknades i oktober förra året kunna uppgå till ca en miljard kronor, enligt branschorganisationen Svensk Försäkring. Vattenmassorna underminerade en banvall, vilket orsakade ett urspårat tåg mellan Iggesund och Hudiksvall och många husägare fann sina källare vattenfyllda.

”Infrastruktursatsningar, både i Sverige och andra länder, är oerhört samhällsviktiga. Det handlar inte enbart om ny infrastruktur för att minska utsläppen, utan också att bygga infrastruktur som är resilient och anpassad för ett mer volatilt klimat. Det är vi gärna med och bidrar till genom våra finansieringslösningar,” säger Jens Hedar.

Sök