Grön finansiering

Grön finansiering

Sverige är ett av världens mest klimatsmarta länder. När svensk exportnäring erbjuder klimateffektiva lösningar till kunder i hela världen bidrar svenskt miljökunnande till hållbar utveckling globalt. SEK erbjuder gröna lån till export som främjar övergången till en fossilsnål ekonomi och för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Vid ett grönt lån kommer pengarna från placerare som vill göra skillnad för samhället och miljön.


Gröna lån – för företag som vill utvecklas grönt

Gröna lån erbjuds till företag vars produkter eller verksamhet bidrar till minskad miljöbelastning eller effektivare resursanvändning. Oavsett vilken typ av lån du behöver går det att få grönt när du uppfyller vissa kriterier, som till exempel mätbara gröna effekter. Förutom en lägre ränta får du en grön stämpel som visar att ditt företag bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Fördelar med Gröna lån

Öka den gröna andelen av ditt företags upplåning
Grön stämpel från SEK som lyfter ditt företags hållbarhetsprofil
Prisfördel

Riktar sig till företag som

Uppfyller SEK:s gröna kriterier
Har en årsomsättning som överstiger 200 miljoner kronor
Är exportföretag, underleverantör till exportföretag eller utländsk köpare av svenska produkter eller tjänster

Gröna kriterier

För att få ett grönt lån behöver din verksamhet, projekt eller produkt/tjänst uppfylla vissa kriterier. Följande delar behöver uppfyllas:

Uppfyller ESG branschkriterier

Branschkriterierna skiljer sig åt i olika branscher. De handlar om hantering och styrning av miljöfrågor, sociala förhållanden och anti-korruption.

Transparens genom hela affären

Det innebär att banksekretessen inte gäller för stora delar av affären, som till exempel detaljer kring utlåningstransaktionen, beskrivning av den underliggande affären och dess positiva miljöpåverkan.

Mätbara gröna effekter

Ditt företag behöver visa upp att en internationellt etablerad metod används för att mäta positiva miljöeffekter i projektet eller i den teknik som finansieras, och visa oss de positiva mätetal på miljön som du beräknar att projektet eller tekniken uppnår. Du ger oss beräkningen vid finansieringen och meddelar oss om väsentliga avvikelser i dessa förutsättningar uppstår under kreditens löptid.

Har du frågor om SEK:s gröna obligationer?

Kontakta oss på telefon +46 8 613 83 00 eller maila

funding@sek.se


Nyfiken på mer?

SEK: Hur vi beräknar minskningen av växthusgaser

Swedish Cleantech

Symbiocity

Hållbar utveckling

Gröna lån ges ut för att finansiera eller återfinansiera projekt och verksamheter som leder till betydande och påvisbara framsteg mot målet hållbar utveckling, antingen genom minskad miljöbelastning eller genom att uppnå en mer effektiv resursanvändning. Eftersom många av de gröna leveranser SEK finansierar sker i länder med stort behov av att minska användandet av fossil energi så är oftast de mätbara effekterna betydligt större än för projekt i Norden.

Oftast leder svenska lösningar såsom avfallshantering både till positiva social och miljömässiga effekter. Därför tycker vi det är viktigt att bredda det vi menar med grön finansiering till att gälla många av FN:s globala hållbarhetsmål.

Klassificering av ett grönt lån görs av hållbarhetsanalytiker inom SEK. Uppföljning och rapportering sker av de effekter lånet gett upphov till, exempelvis minskade växthusgasutsläpp. Gröna lån kategoriseras som antingen mörkgröna eller ljusgröna. Mörkgröna lån klassificeras enligt SEK:s ramverk för gröna obligationer och finansieras via SEK:s gröna obligation.

Finansiering för omställning till fossilsnålt

Världen står inför utmaningen att ställa om till ett fossilsnålt samhälle. Många företag i Sverige jobbar nu aktivt med att ställa om sina verksamheter för att minska utsläppen av fossila bränslen. SEK vill vara en positiv kraft i detta arbete och finansierar därför industrins investeringar för omställning i Sverige som till exempel klimatsmarta energilösningar, hållbara transporter, inklusive kollektivtrafik samt hållbara sjötransporter.

Här kan du läsa mer om hur SEK arbetar för att finansiera omställningen

Gröna obligationer

Vid en grön obligation investeras pengarna i projekt som motverkar klimatförändringen eller på annat sätt är miljövänliga. Gröna obligationer efterfrågas av investerare som vill investera i klimatrelaterade möjligheter. SEK emitterar gröna obligationer för att finansiera svenskt miljökunnande i världen. Gröna lån dels till den som köper svenska klimatsmarta produkter och tjänster, och dels till svenska exportföretag av miljöteknik och miljökunnande.

SEK emitterade en grön obligation år 2015 på 500 miljoner USD. I SEK:s ramverk för gröna obligationer finns åtta kategorier med vissa ytterligare begränsningar. Begränsningarna avser bland annat att inga fossila bränslen ingår i definitionen och att endast småskalig vattenkraft eller utbyggnad av befintlig vattenkraft räknas som mörkgrönt projekt.

Ramverket för SEK:s Gröna obligationer följer ICMA:s (International Capital Market Association) Green Bond Principles.

Ramverk Gröna obligationer

Green Bond Investor Presentation

Positiva CO2 effekter mäts på projektbasis och redovisas i proportion till den del som finansierats av SEK. Beräkningarna följer de metoder som anges i ”The International Financial Institution Framework for Harmonised Approach to Greenhouse Gas Accounting” från november 2015.

Nyhetsbrev

Här hittar du vårt senaste nyhetsbrev.

SEK’s Green Bond Newsletter 2019

Prenumerera

SEK