Hoppa till innehåll

Gröna lån

Gröna lån erbjuds till exportföretag, underleverantörer och projekt vars produkter eller verksamhet bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan. När ett lån klassas som grönt kan det ge låntagaren fördelaktiga villkor.

Oavsett vilken typ av finansieringslösning ditt företag behöver går det att struktureras som grönt så länge finansieringens syfte uppfyller SEK:s gröna kriterier som utgår från att lånet ska uppfylla EU-taxonomin för grön ekonomisk verksamhet. Finansieringen erbjuds till exportföretag, underleverantörer och projekt som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan eller effektivare resursanvändning. Det kan till exempel vara ny teknik och innovationer som bidrar till omställningen.

Lånet behöver inte vara kopplat till en exportaffär, däremot måste det finnas en direkt eller indirekt exportanknytning i företagets verksamhet eller en tydlig koppling till Sveriges omställning. Det innebär att även underleverantörer till exporterande bolag kan få gröna lån.

Finansieringslösningar som går att få gröna:

 • Exportkredit
 • Rörelsefinansiering
 • Fakturaköp
 • Lån i lokal valuta
 • Projektfinansiering
 • Garantier

Gröna lån finansieras via SEK:s gröna obligationer och klassificeras enligt SEK:s ramverk för gröna obligationer. Marknaden för gröna obligationer är ett verktyg för att öronmärka kapital till en klimatsmart omställning av ekonomin. Gröna obligationer efterfrågas av investerare som vill investera i projekt som motverkar klimatförändringen eller på annat sätt är miljövänliga.

”Att erbjuda gröna lån är ett sätt för oss att styra finansiering mot verksamheter som bidrar till att att minska klimatutsläppen. Samtidigt kan det ge kunden ett mer fördelaktigt pris. Det är en win-win för alla parter, framför allt för klimatet.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på SEK

Kriterier för Gröna lån

 1. Uppfylla ESG-kriterier (Environment, Social, Governance)
  Ditt företag behöver uppfylla ESG-kriterier som skiljer sig åt i olika branscher. De handlar om hantering och styrning av miljöfrågor, sociala förhållanden och anti-korruption.
 2. Mätbara gröna effekter
  Ditt företag behöver uppvisa positiva, mätbara miljöeffekter i projektet eller i den teknik som finansieras, enligt en internationellt etablerad metod.
 3. Projektet eller verksamheten ska bidra till minst ett av EU:s sex miljömål
  1. Begränsningar av klimatförändringar. Exempel:
   Fossilfria transportlösningar
   Förnybar energi
  2. Anpassning till klimatförändringar. Exempel:
   Bygga översvämningsskydd
   Utveckla torktoleranta grödor
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser. Exempel:
   Minimera användandet av färskvatten i produktion
   Restaurering av marina miljöer och ekosystem
  4. Omställning till en cirkulär ekonomi. Exempel:
   Återanvändning av spill-material till produktion i en fabrik
   Cirkulär produktdesign och tjänstefiering
  5. Förbyggande och begränsning av föroreningar. Exempel:
   Eliminering av överflödiga transporter för att undvika utsläpp vid transporter
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. Exempel:
   Gynna leverantörer som främjar och återställer ekosystem
   Utöka skogsområden och gröna urbana områden

Sök