Hoppa till innehåll

En hållbar arbetsplats

En hållbar arbetsplats börjar med sunda värderingar. SEK:s värdegrund bygger på att vi är proaktiva, engagerade och lagspelare.

Kompetens och utveckling

SEK behöver kontinuerligt utveckla medarbetarna för att säkerställa hög kompetens i organisationen. Medarbetare uppmuntras att ta eget ansvar och att utvecklas, bland annat genom intern jobbrotation.

Ledarskap och medarbetarskap

På en hållbar arbetsplats kan medarbetare trivas och utvecklas tillsammans. Så väl chefer som medarbetare utbildar sig inom coachande förhållningssätt. Syftet är att skapa en kultur som präglas av öppenhet och ömsesidigt ansvarstagande.

Jämställdhet och mångfald

SEK eftersträvar mångfald och jämställdhet och främjar aktivt olikheter hos medarbetare. Mångfald bidrar till ett bättre arbetsklimat, ökad kompetens och ett bredare perspektiv på verksamheten.

Vid rekrytering, intern såväl som extern, utgår vi alltid från en relevant och objektiv kravprofil. När kandidaters kompetenser jämförs med kravprofilen ökar sannolikheten för mångfald.

Varje år sätter SEK upp mål för mångfaldsarbetet. Ett mål är att nå en så jämn könsfördelning som möjligt i styrelse, ledning och bland chefstjänster. Idag är andelen kvinnor i chefsställning 52 procent och andelen män 48 procent.

Uppförandekod

SEK är ett statligt bolag som ska agera på sådant sätt att förtroendet från omvärlden upprätthålls. Vår uppförandekod vägleder medarbetarna i ett etiskt arbete såväl inom bolaget som i relation till andra.

Hälsa

SEK:s långsiktiga ambition är att vara en arbetsplats som bidrar till god hälsa och välbefinnande. Anställda ges möjlighet till friskvårdsbidrag, en privat sjuk-och hälsoförsäkring och RUT-tjänst.

Stress är en av våra största hälsorisker. Företagets strategi är att så tidigt som möjligt uppmärksamma tecken på ohälsa, trakasserier, mobbning och diskriminering, så att relevanta åtgärder snabbt kan vidtas.

Inköp

SEK:s inköp rör allt från stora IT-system och informationstjänster till kontorsmaterial och resor. En väl fungerande inköpsprocess är viktig för att SEK ska ha en kostnadseffektiv verksamhet och för att säkerställa att leverantörerna lever upp till SEK:s hållbarhetskrav.

För att på ett effektivt sätt säkerställa att leverantörerna lever upp till SEK:s krav, har ett riskbaserat angreppssätt implementerats vid godkännande av nya leverantörer. Leverantörerna ska bland annat åta sig att följa SEK:s riktlinjer inom anti-korruption och affärsetik. En Uppförandekod för leverantörer har införts i processen. Uppförandekoden bygger på FN:s tio principer inom Global Compact.

Varje år genomför SEK en bolagsövergripande bedömning av hållbarhetsrisker som är förknippande med inköp av varor och tjänster. Det görs för att säkerställa att leverantörerna lever upp till kraven.

Riskbedömningen omfattar identifiering av högriskbranscher och högriskländer med avseende på korruption, skattetransparens, mänskliga rättigheter inklusive arbetsvillkor, samt miljö och klimat. Identifierade risker vägs in i beslutet om en ny leverantör kan godkännas eller inte.

Klimatavtryck

SEK:s direkta klimatpåverkan begränsas i huvudsak till affärsresor och huvudkontoret i Stockholm. Vi minskar våra klimatavtryck kontinuerligt genom att bland annat miljöanpassa resor och inköp. Resor görs med tåg framför flygresor när det är möjligt. Övernattningar bokas på Svanenmärkta hotell där så är möjligt. Läs mer om utsläpp per anställd i årsredovisningen 2022, sida 126.

Anmäl överträdelse

Den som vill anmäla en överträdelse kan vara anonym via SEK:s visselblåsarsystem som hanteras av extern part.

Sök