Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer

I SEK:s policyer och riktlinjer har vi fastställt krav och förväntningar på såväl våra motparter som på oss själva.


Affärsetik

Affärer ska göras på ett affärsetiskt och transparent sätt. Vår uppförandekod fungerar som en kompass för oss. Vi jobbar aktivt för att motverka korruption och annan finansiell brottslighet.

Läs SEK:s policy om affärsetik


Antikorruption

SEK tar ställning mot all form av korrupt beteende. Vi stöder och följer internationella initiativ som motverkar korruption och annan finansiell brottslighet. SEK är medlem i Transparency International Business Group.

Läs SEK:s anti-korruptionspolicy


Hållbar finansiering

SEK utvärderar affärsetiska, sociala och miljömässiga aspekter i samband med vår utlåning. Vid finansiering av större projekt följer SEK villkoren i OECD Common Approaches och Ekvatorprinciperna.

Läs SEK:s policy om hållbar finansiering

Läs OECD:s Common Approaches

Läs Ekvatorprinciperna

Equator Principles Implementation Reporting 2018


Jämställdhet och mångfald

SEK ska vara en attraktiv arbetsgivare där jämställdhet och mångfald är naturliga delar av arbetsplatsen.

Läs SEK:s policy om jämställdhet och mångfald


Miljö

Vi på SEK arbetar för minskad miljöbelastning i vår egen verksamhet och i samband med affärer.

Läs SEK:s miljöpolicy


Mänskliga rättigheter

SEK stöder FN:s ramverk för företagande och mänskliga rättigheter och ställer krav på exportföretag att respektera mänskliga rättigheter.

Läs SEK:s policy om mänskliga rättigheter


Penningtvätt och finansiering av terrorism

SEK har en skyldighet att stänga kanaler som penningtvättare använder och skydda bolaget från att användas för penningtvätt och terroristfinansiering.  För SEK gäller bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs SEK:s policy avseende penningtvätt och finansiering av terrorism


Uppförandekod för leverantörer

SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet och högsta möjliga affärsetik är grundläggande värderingar i vår verksamhet. Som leverantör av produkter och tjänster till SEK behöver du acceptera att efterfölja de regler vi har enligt vår uppförandekod.

Läs SEK:s Code of Conduct for suppliers (engelsk) här

 

Har du frågor om policyarbetet?

Kontakta oss på SEK via telefon +46 8 613 83 00

Maila SEK


 

SEK