Hoppa till innehåll

Styrning och rapportering

SEK:s hållbarhetsarbete styrs främst genom statens ägarpolicy och riktlinjer för statlig ägda bolag och ägaranvisningen. Vägledande för vårt hållbarhetsarbete är internationella riktlinjer, framförallt OECD:s och FN:s olika ramverk samt Ekvatorprinciperna.

Så här styr vi hållbarhetsarbetet

Ägaren

Av statens ägarpolicy framgår att SEK som statligt ägt bolag ska agera föredömligt inom hållbart företagande vilket framförallt innebär att vi ska:

 • arbeta strategiskt, integrera frågorna i sin affärsstrategi och fastställa strategiska hållbarhetsmål
 • agera transparent i frågor som rör väsentliga risker och möjligheter och föra en aktiv dialog med bolagets intressenter i samhället
 • samarbeta med andra bolag och relevanta organisationer samt
 • efterleva internationella riktlinjer på hållbarhetsområdet.

SEK:s arbete med hållbarhetsfrågor är en integrerad del av bolagsstyrningen. Enligt ägaranvisningen ska SEK arbeta för efterlevnaden av de internationella riktlinjer som finns inom området för hållbart företagande kring miljöhänsyn, antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Vid kreditbedömningar ska SEK, där det är relevant, följa internationella ramverk såsom OECD:s riktlinjer för social och miljömässig hänsyn vid statsstödd kreditgivning eller Ekvatorprinciperna. SEK ska också beakta OECD:s riktlinjer för hållbar långivning vid export till låginkomstländer.

Styrelsen

Inom SEK är det styrelsen som är ytterst ansvarig för att ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling bedrivs inom företaget. Styrelsen beslutar om strategi och mål samt policy för hållbart företagande och riskpolicyn som inkluderar hantering av hållbarhetsrisker. Styrelsen följer upp och utvärderar SEK:s hållbarhetsarbete.

Styrning av klimatrelaterade frågor är integrerad i SEK:s strategi, affärsplanering och verksamhetsmål samt i SEK:s riskramverk och kreditbeslut. SEK:s ledning utvärderar och hanterar klimatrelaterade frågor som en integrerad del i bolagets affärs- och planeringsprocess samt i riskramverket.

Våra intressenter

SEK:s intressenter är de som direkt eller indirekt påverkas av vår verksamhet. Det är staten som är vår ägare, exportföretag i Sverige som använder våra finansieringslösningar och internationella investerare som köper våra obligationer. Andra intressenter är svenska och internationella banker, främjaraktörer inom Team Sweden och representanter för samhälle, klimat- och miljöagendan. Sist men inte minst, är bolagets  medarbetare en viktig intressentgrupp. En kontinuerlig dialog med intressenterna ger oss en god vägledning och visar om vi fokuserar på rätt saker i vårt arbete.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Varje år gör SEK en prioritering av hållbarhetsfrågorna. Prioriteringen görs utifrån resultaten från intressentdialogerna samt den bedömning som företagsledningen gör av SEK:s påverkan på ekonomi, miljö och samhälle. De mest väsentliga hållbarhetsfrågor är anti-korruption, miljö- och klimatpåverkan, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. SEK utgår ifrån en kombination av interna och externa faktorer för att fastställa vilka hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga och vilken information som därmed ska ingå i hållbarhetsredovisningen. Faktorerna inkluderar SEK:s uppdrag och hållbarhetskontext, frågeställningar som lyfts fram av intressenterna, samhällsförväntningar och SEK:s inverkan i leverantörsledet och i kundledet.

Hållbarhetsrisk

I samband med utlåning kan olika typer av risker uppstå, framför allt kreditrisker men också hållbarhetsrisker. Eftersom vi har definierat hållbarhetsrisk som ett riskslag, beaktar vi i våra affärsbeslut hur omgivningen påverkas inom områdena etik, korruption, miljö och klimat, mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor.

Hållbarhetsrisk identifieras, granskas och hanteras på motparts-, land och affärsnivå och hur dessa förväntas påverka omgivningen. Efterlevnad av lagar och internationella riktlinjer inom hållbarhetsområdet förväntas följas av de bolag som beviljas krediter.

Vid förhöjd hållbarhetsrisk genomförs en fördjupad hållbarhetsgranskning och vid behov ställer vi krav på åtgärder för att motverka negativ miljömässig och social påverkan. De krav vi ställer utgår från nationella och internationella regelverk och riktlinjer inom områdena antikorruption, klimat och miljö, mänskliga rättigheter inklusive arbetsvillkor och affärsetik inklusive skatt.

Styrdokument

SEK har en policy för hållbar finansiering som anger att vi ska agera ansvarsfullt och minimera risken för negativ påverkan samt tillvarata möjligheter till hållbart värdeskapande. Vi ska arbeta för minskad klimat- och miljöpåverkan, ett aktivt anti-korruptionsarbete, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor vilket inkluderar en trygg och säker arbetsmiljö, god affärsetik, och ett ansvarsfullt agerande inom skatteområdet. Vår uppförandekod vägleder medarbetarna i ett etiskt arbete såväl inom bolaget som i relation till andra.

Internationella riktlinjer inom hållbarhet

Vägledande för vårt hållbarhetsarbete är internationella riktlinjer varav följande är styrande för vår verksamhet: Ekvatorprinciperna som är ett globalt ramverk för att utvärdera och hantera miljömässiga och sociala risker i samband med finansiering av projekt. Vi redovisar vårt arbete för att uppfylla Ekvatorprinciperna och de projekt vi finansierar som enligt Ekvatorprinciperna klassas som potentiellt hög risk.

Vägledande är även de tio principerna i FN Global Compact. Som medlem i Global Compact sammanställer SEK årligen en så kallad Communication on Progress som visar hur vi arbetar med hållbarhetsinitiativ som ingår i Global Compact. FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barns rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s riktlinjer för social och miljöhänsyn vid exportkrediter samt OECD:s riktlinjer för hållbar långivning vid export till låginkomstländer.

FN:s globala hållbarhetsmål

SEK står bakom FN:s globala hållbarhetsmål. SEK bidrar till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen både genom vår finansiering och som arbetsgivare. SEK har varit aktiv inom grön finansiering sedan 2015 och vi breddar våra hållbara finansieringserbjudanden. SEK:s fokus är att integrera hållbarhetsrisker i riskramverket för att minska potentiellt negativ påverkan på globala hållbarhetsmål som viss ekonomisk aktivitet kan innebära.

Fossilfritt Sverige

Vi är medlemmar i Fossilfritt Sverige, en plattform för dialog och samverkan mellan aktörer som jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland år 2045. Gröna projekt i Sverige skapar nya exportframgångar. Att finansiera grön innovation ställer krav på finansiärer att förstå nya typer av risker för att kunna mobilisera kapital. SEK:s aktiviteter för att bidra till ett fossilfritt Sverige handlar framför allt om att erbjuda grön finansiering och gröna obligationer.

Så här rapporterar vi hållbarhetsarbetet

Om hållbarhetsrapporten

SEK:s hållbarhetsrapport redovisas som en integrerad del av årsredovisningen och är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI). Detaljerad information om våra hållbarhetsfrågor hittar du i årsredovisningens hållbarhetsnoter.

Global Reporting Initiative

SEK följer Global Reporting Initiative’s (GRI) som är ett internationellt redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning. Vi använder bland annat GRI:s metodik för att identifiera våra intressentgrupper och väsentliga hållbarhetsfrågor som vi redovisar. I vårt GRI index hänvisas till hållbarhetsinformation på olika ställen i vår årsredovisning.

FN Global Compact

Som medlem i Global Compact sammanställer SEK årligen en så kallad Communication on Progress som visar hur vi arbetar med hållbarhetsinitiativ som ingår i Global Compact.

Ekvatorprinciperna

SEK har skrivit under Ekvatorprinciperna som är ett globalt ramverk för att utvärdera och hantera miljömässiga och sociala risker i samband med finansiering av projekt. Vi redovisar vårt arbete för att uppfylla Ekvatorprinciperna och de projekt vi finansierar varje år som enligt Ekvatorprinciperna klassas som potentiellt hög risk.

Rapportering AB Svensk Exportkredit

Dokument

 1. Hållbarhetsnoter 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Vårt arbete för att uppfylla Ekvatorprinciperna

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. OECD:s riktlinjer för social och miljöhänsyn vid exportkrediter

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. OECD:s riktlinjer för hållbar långivning vid export till låginkomstländer

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. Ägaranvisning

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök