Hoppa till innehåll

Styrning och rapportering

SEK:s hållbarhetsarbete styrs främst genom statens ägarpolicy och riktlinjer för statlig ägda bolag och ägaranvisningen. Vägledande för vårt hållbarhetsarbete är internationella riktlinjer, framförallt OECD:s och FN:s olika ramverk samt Ekvatorprinciperna.

Så här styr vi hållbarhetsarbetet

Ägaren

Av statens ägarpolicy framgår att SEK som statligt ägt bolag ska agera föredömligt inom hållbart företagande vilket framförallt innebär att vi ska:

 • arbeta strategiskt, integrera frågorna i sin affärsstrategi och fastställa strategiska hållbarhetsmål
 • agera transparent i frågor som rör väsentliga risker och möjligheter och föra en aktiv dialog med bolagets intressenter i samhället
 • samarbeta med andra bolag och relevanta organisationer samt
 • efterleva internationella riktlinjer på hållbarhetsområdet.

SEK:s arbete med hållbarhetsfrågor är en integrerad del av bolagsstyrningen. Enligt ägaranvisningen ska SEK arbeta för efterlevnaden av de internationella riktlinjer som finns inom området för hållbart företagande kring miljöhänsyn, antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Vid kreditbedömningar ska SEK, där det är relevant, följa internationella ramverk såsom OECD:s riktlinjer för social och miljömässig hänsyn vid statsstödd kreditgivning eller Ekvatorprinciperna. SEK ska också beakta OECD:s riktlinjer för hållbar långivning vid export till låginkomstländer.

Styrelsen

Inom SEK är det styrelsen som är ytterst ansvarig för att ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling bedrivs inom företaget. Styrelsen beslutar om strategi och mål samt policy för hållbart företagande och riskpolicyn som inkluderar hantering av hållbarhetsrisker. Styrelsen följer upp och utvärderar SEK:s hållbarhetsarbete.

Styrning av klimatrelaterade frågor är integrerad i SEK:s strategi, affärsplanering och verksamhetsmål samt i SEK:s riskramverk och kreditbeslut. SEK:s ledning utvärderar och hanterar klimatrelaterade frågor som en integrerad del i bolagets affärs- och planeringsprocess samt i riskramverket.

Våra intressenter

En kontinuerlig dialog med intressenterna ger oss en god vägledning och visar om vi fokuserar på rätt saker i vårt arbete. SEK:s huvudintressenter är de som påverkar eller påverkas av vår verksamhet. Det är staten som är vår ägare, exportföretag i Sverige som använder våra finansieringslösningar och internationella investerare som köper våra obligationer. Andra intressenter är svenska och internationella banker, främjaraktörer inom Team Sweden, frivillig- och branschorganisationer samt representanter för civilsamhälle. Våra medarbetare en naturligtvis också en viktig intressentgrupp. Inom ramen för den due diligence som genomförs vid projekt med påtagliga risker för negativ påverkan förs även dialog med de som individer och grupper som riskerar att påverkas av projektet. Input från dessa intressentdialoger utgör grunden för viska riskreducerande åtgärder som ska vidtas. Läs mer om intressenter i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

För att vara en ansvarsfull aktör krävs insikt i vilken direkt och indirekt påverkan SEK har på omgivningen givet företagets aktiviteter, erbjudande och affärsrelationer, sett till hela värdekedjan. För att bedöma hur långsiktigt hållbar SEK:s affärsmodell är krävs också insikt kring beroenden, risker och möjligheter kopplade till olika hållbarhetsfrågor och hur dessa direkt eller indirekt påverkar eller kan komma att påverka SEK:s finansiella ställning, utveckling och position. Läs mer om vår väsentlighetsanalys i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsrisk

SEK genomför årligen övergripande riskbedömningar inom hållbarhetsområdet som ska ligga till grund för styrning av SEK:s hantering av hållbarhetsrisker. Vid bedömning av hållbarhetsrisker tillämpar SEK ett riskbaserat förhållningssätt. Det innebär att analys och åtgärder anpassas till riskbilden för hållbarhetsrisker och är mer detaljerad för affärer med hög hållbarhetsrisk oavsett köpare, land, storlek på affär, kredittid och typ av finansiell produkt. Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Styrdokument

SEK har en policy för hållbar finansiering som anger att vi ska agera ansvarsfullt och minimera risken för negativ påverkan samt tillvarata möjligheter till hållbart värdeskapande. Vi ska arbeta för minskad klimat- och miljöpåverkan, ett aktivt anti-korruptionsarbete, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor vilket inkluderar en trygg och säker arbetsmiljö, god affärsetik, och ett ansvarsfullt agerande inom skatteområdet. Vår uppförandekod vägleder medarbetarna i ett etiskt arbete såväl inom bolaget som i relation till andra.

Internationella riktlinjer inom hållbarhet

Vägledande för vårt hållbarhetsarbete är internationella riktlinjer varav följande är styrande för vår verksamhet: Ekvatorprinciperna som är ett globalt ramverk för att utvärdera och hantera miljömässiga och sociala risker i samband med finansiering av projekt. Vi redovisar vårt arbete för att uppfylla Ekvatorprinciperna och de projekt vi finansierar som enligt Ekvatorprinciperna klassas som potentiellt hög risk.

Vägledande är även de tio principerna i FN Global Compact. Som medlem i Global Compact sammanställer SEK årligen en så kallad Communication on Progress som visar hur vi arbetar med hållbarhetsinitiativ som ingår i Global Compact. FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barns rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s riktlinjer för social och miljöhänsyn vid exportkrediter samt OECD:s riktlinjer för hållbar långivning vid export till låginkomstländer.

FN:s globala hållbarhetsmål

SEK står bakom FN:s globala hållbarhetsmål. SEK bidrar till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen både genom vår finansiering och som arbetsgivare. SEK har varit aktiv inom grön finansiering sedan 2015 och vi breddar våra hållbara finansieringserbjudanden. SEK:s fokus är att integrera hållbarhetsrisker i riskramverket för att minska potentiellt negativ påverkan på globala hållbarhetsmål som viss ekonomisk aktivitet kan innebära.

Samverkan

Kunskapsutbyte och samarbete med kunder, banker och samarbetsparter är en viktig komponent för att hitta lösningar. Det handlar dels om att förstå och möta kundernas behov av klimatomställning, dels att samverka med syftet att kunna göra mer nytta för fler företag.
Genom samarbete med olika organisationer kan SEK dela erfarenheter och diskutera utmaningar och lösningar för olika hållbarhetsrelaterade frågor.

Så här rapporterar vi hållbarhetsarbetet

Om hållbarhetsrapporten

SEK:s hållbarhetsrapport redovisas som en integrerad del av årsredovisningen och är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI). Detaljerad information om våra hållbarhetsfrågor hittar du i årsredovisningens hållbarhetsnoter.

Global Reporting Initiative

SEK följer Global Reporting Initiative’s (GRI) som är ett internationellt redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning. Vi använder bland annat GRI:s metodik för att identifiera våra intressentgrupper och väsentliga hållbarhetsfrågor som vi redovisar. I vårt GRI index hänvisas till hållbarhetsinformation på olika ställen i vår årsredovisning.

FN Global Compact

Som medlem i Global Compact sammanställer SEK årligen en så kallad Communication on Progress som visar hur vi arbetar med hållbarhetsinitiativ som ingår i Global Compact.

Ekvatorprinciperna

SEK har skrivit under Ekvatorprinciperna som är ett globalt ramverk för att utvärdera och hantera miljömässiga och sociala risker i samband med finansiering av projekt. Vi redovisar vårt arbete för att uppfylla Ekvatorprinciperna och de projekt vi finansierar varje år som enligt Ekvatorprinciperna klassas som potentiellt hög risk.

Rapportering AB Svensk Exportkredit

Dokument

 1. Policy mot korruption

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Hållbarhetsnoter 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Implementation av Ekvatorprinciperna 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. OECD:s riktlinjer för social och miljöhänsyn vid exportkrediter

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 6. OECD:s riktlinjer för hållbar långivning vid export till låginkomstländer

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 7. Ägaranvisning

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 8. Års- och Hållbarhetsredovisning 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 9. Klimatredovisning SEK 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök