Investerarrelationer

Investerarrelationer

Svensk Exportkredit, SEK, lånar upp pengar på den internationella kapitalmarknaden genom att ge ut obligationer. Vår verksamhet finansieras utan bidrag eller lån från svenska staten.


Investerare i SEK:s obligationer är bland annat centralbanker, institutionella förvaltare samt privatpersoner världen över.

SEK har många obligationsstrukturer i olika valutor med varierande löptider. De viktigaste upplåningsmarknaderna är Japan, Amerika och Europa.

Fördelaktiga lån

Vi på SEK erbjuder exportfinansiering till såväl svenska företag som till deras kunder. Tack vare vår erfarenhet och vårt nätverk av samarbetspartners kan vi agera snabbt på alla marknader i världen. Om det exempelvis är turbulent i Japan kan vi istället låna i USA, om det är lugnare där.

Obligationer för alla investerarkategorier

Vi ger ut obligationer riktade till både institutionella investerare och privatpersoner. Obligationerna kan vara antingen publika, listade eller privata (”private placements”). Våra obligationer är antingen vanliga standardobligationer eller strukturerade obligationer. För strukturerade obligationer är avkastningen kopplad till en underliggande tillgång, till exempel ett aktie- eller valutaindex.

Lokala valutor

Svenska exportföretag och deras kunder är alltmer intresserade av att låna i de valutor där exportföretagets dotterbolag har verksamhet, eller exportföretagets kund bedriver sin verksamhet. Vi förbättrar ständigt våra låneprodukter genom att hitta fler valutor och olika löptider i de lokala valutorna. Ett exportföretags dotterbolag har fått hjälp genom att vi har lämnat en treårig kredit i kinesiska renminbi. Andra företag lånar i exempelvis chilenska pesos eller turkiska lira.

Vår egen upplåning är förenad med låga risker

Oavsett struktur, valuta och löptid använder vi derivatinstrument för att säkra ränte- och valutarörelser förknippade med vår upplåning. Vi lånar också upp med exakt samma löptider och räntebindningsperioder som vi lånat ut, så kallad matchad upplåning. Medel som har lånats upp, men ännu inte betalats ut till svenska exportföretag eller deras kund, läggs i en portfölj med mycket kreditvärdiga och likvida tillgångar.

SEK:s ratings

AA+ Stable Standard & Poors

Aa1 Stable Moody’s

Rapporter & nyckeltal

Investerarpresentation januari 2020

Kapitaltäckning och riskhantering – Pelare 3 2019

Alternativa nyckeltal (APM) – definitioner


Exportkreditbarometern

Ta del av vår temperaturmätare på svensk exportindustri. Exportkreditbarometern ges ut två gånger per år, juni och december.

Exportkreditbarometern


SEK