En hållbar arbetsplats

En hållbar arbetsplats

Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder. Därför jobbar SEK aktivt med en hållbar arbetsplats, att skapa en företagskultur där medarbetare känner sig delaktiga och motiverade. Det tror vi är rätt väg för att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens.


Värderingar

En hållbar arbetsplats börjar med sunda värderingar. Hur vi agerar och bemöter varandra, våra kunder och samarbetspartners, påverkar företagskulturen.

SEK:s medarbetare har tillsammans tagit fram en värdegrund som vägleder oss i våra olika yrkesroller. Den bygger på att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi samarbetar.

Professionalism innebär att eftersträva enkelhet, effektivitet och kvalitet i allt. Det innebär också att ta ansvar för helheten och erbjuda sin kompetens och ha ett stort engagemang för att SEK ska ha nöjda kunder och en lönsam affär.

Lösningsorientering innebär att medarbetarna strävar efter långsiktiga helhetslösningar och löser utmaningar effektivt, är affärsmässiga och proaktiva samt strävar efter att se möjligheter.

Samarbete innebär att dela information och efterfråga kollegors kompetens, att föra dialog och hjälpa kollegor att nå sina mål och ta ansvar för gruppens resultat.

Uppförandekod

SEK är ett statligt ägt bolag och ska agera så att vi upprätthåller omvärldens förtroende. Därför har vi en uppförandekod som fastställer etiskt agerande och integritet, såväl inom bolaget som i relation till andra. Uppförandekoden handlar om att följa regler och rutiner, bekämpa korruption och mutor, förhindra penningtvätt, ta miljöansvar och undvika intressekonflikter.

Alla medarbetare får en årlig utbildning i uppförandekoden. Misstanke om lagbrott, oetiskt beteende, eller överträdelse av uppförandekoden ska anmälas. Den som vill anmäla en överträdelse kan vara anonym via SEK:s visselblåsarsystem som hanteras av extern part.

SEK:s uppförandekod


Hälsa

SEK:s långsiktiga ambition är att vara en arbetsplats som bidrar till god hälsa och välbefinnande. Ett förmånspaket infördes 2017 som bland annat ger de anställda ett generöst friskvårdsbidrag, en privat sjuk-och hälsoförsäkring och RUT-tjänster. SEK har dessutom satsat på ett eget gym för sina anställda.

SEK har flexibla arbetstider och det finns även möjlighet att arbeta hemifrån. Att kontoret ligger centralt i Stockholm gör det lättare för många att ta sig till och från arbetet.

Stress är en av våra största hälsorisker. Företagets strategi är att så tidigt som möjligt uppmärksamma tecken på ohälsa, trakasserier, mobbning och diskriminering, så att relevanta åtgärder snabbt kan vidtas.


Utvecklingsmöjligheter

En hållbar arbetsplats är en plats där medarbetare trivs och utvecklas tillsammans. I den senaste medarbetarundersökningen uppnådde SEK ett arbetsglädje-index på 67 (benchmark på finansmarknaden är 70) och lojalitetsindex på 77 (2017 års index var 79).

SEK:s uppdrag – att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring – upplevs som en stark drivkraft. Samtidigt visar medarbetarundersökningen att medarbetarna önskar en ännu bättre långsiktig utveckling.

SEK vill uppmuntra till att medarbetarna och bolaget utvecklas. Det uppnås bland annat genom internrekryteringar, utbildningar och årliga utvecklingssamtal där medarbetarens utveckling kopplas till företagets mål.

En möjlighet till utveckling är Swedish Export Academy som är ett samarbete mellan Business Sweden, EKN och SEK. Deltagarna i programmet får möjlighet till egen utveckling samtidigt som de fördjupar sig i hur organisationerna samarbetar för kundens bästa.

SEK har också samarbeten med My Dream Now vilket innebär att anställda får möjlighet att utveckla och engagera sig i frivilligarbete.


Jämställdhet och mångfald

SEK eftersträvar mångfald och jämställdhet och främjar aktivt olikheter hos medarbetare med relevant kompetens och kunskap. För oss är mångfald viktig för att den bidrar till ett bättre arbetsklimat, ökad kompetens, ett bredare perspektiv på verksamheten och för att vi på SEK:s arbetsplats vill återspegla samhället i stort.

Vid rekrytering, intern såväl som extern, utgår vi alltid från en relevant och objektiv kravprofil. När kandidaters kompetenser jämförs med kravprofilen ökar sannolikheten för mångfald. Alla nyanställda utbildas i det så kallade DISC-verktyget som beskriver olika beteendestilar. Det gör att vi får en dialog kring varandras olikheter, vilket ökar möjligheterna till ett gott samarbete.

Mål för mångfald

Varje år sätter SEK upp mål för mångfaldsarbetet. Ett mål är att nå en så jämn könsfördelning som möjligt i styrelse, ledning och övriga chefstjänster. Utvecklingen visar att andelen kvinnliga chefer har ökat från 2013 till 2017. Idag är andelen kvinnor i chefsställning 45 procent och andelen män 55 procent.

Ett annat av SEK:s mångfaldsmål är att anställda med utländsk bakgrund ska vara minst 25 procent. Idag har drygt en tredjedel av SEK:s anställda en utländsk bakgrund.

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskapet inom SEK ska vara tydligt, involverande och coachande. Vi på SEK vill bygga en kultur som präglas av engagemang, öppenhet, ömsesidigt ansvarstagande och utveckling. Därför tränar både chefer och medarbetare på olika förhållningssätt och samtal som stödjer det.

Läs mer på vår karriärsida


Inköp

SEK:s inköp rör allt från stora IT-system och informationstjänster till kontorsmaterial och resor. En väl fungerande inköpsprocess är viktig för att SEK ska ha en kostnadseffektiv verksamhet och för att säkerställa att leverantörerna lever upp till SEK:s hållbarhetskrav.

För att på ett effektivt sätt säkerställa att leverantörerna lever upp till SEK:s krav, har ett mer riskbaserat angreppssätt implementerats vid godkännande av nya leverantörer. Leverantörerna ska bland annat åta sig att följa SEK:s riktlinjer inom anti-korruption och affärsetik. En Uppförandekod för leverantörer har införts i processen. Uppförandekoden bygger på The Ten Principles of the UN Global Compact. År 2017 hade 99 procent av SEK:s leverantörer åtagit sig att följa SEK:s uppförandekod eller kunnat visa att de har ett motsvarande förhållningssätt.

Riskbedömningen omfattar identifiering av högriskbranscher och högriskländer med avseende på korruption, skattetransparens, mänskliga rättigheter inklusive arbetsvillkor, samt miljö och klimat. Identifierade risker vägs in i beslutet om en ny leverantör kan godkännas eller inte.

Varje år genomför SEK en bolagsövergripande bedömning av hållbarhetsrisker som är förknippande med inköp av varor och tjänster. Det görs för att säkerställa att leverantörerna lever upp till kraven.

Uppförandekod för leverantörer ÅR 2017

The Ten Principles of the UN Global Compact 


Klimatavtryck

SEK:s arbete med att minska sina klimatavtryck sker kontinuerligt. Ett sätt är att ta miljöhänsyn vid upphandling av varor och tjänster. Ett annat är att kunna motivera resor i tjänsten och att säkerställa att de sker på ett så kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt som möjligt. Resor görs med tåg framför flygresor när det är möjligt. Övernattningar bokas  på Svanenmärkta hotell där så är möjligt.

SEK klimatkompenserar årligen för de klimatavtryck som verksamheten ger upphov till. För uppvärmning av SEK:s kontor används förnyelsebara energikällor.

Läs mer om SEK:s miljöpolicy

Läs mer på vår karriärsida

SEK