SEK:s hållbarhetsarbete

SEK:s hållbarhetsarbete

SEK:s hållbarhetsarbete styrs av vårt uppdrag, internationella riktlinjer och våra intressenters förväntningar. Våra hållbara finansieringslösningar stärker svenska exportörers konkurrenskraft i världen. Det stärker också Sverige som exportland.


SEK:s hållbarhetsarbete utgår från vårt uppdrag, att på kommersiella och hållbara grunder finansiera svensk exportnäring i hela världen, och från de förväntningar som våra intressenter har på oss. Vår ambition är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. Det gör vi till exempel genom att utvärdera hållbarhetsrisker i vår kreditgivning till kunder och att vara en hållbar arbetsplats.

SEK har valt ut tre fokusområden för vårt hållbarhetsarbete. Ansvarsfull kreditgivning handlar om att bedriva kreditgivning på hållbara grunder. Genom grön finansiering vill vi mobilisera kapital till en grön och hållbar utveckling. Med en hållbar arbetsplats vill vi skapa en attraktiv arbetsplats för medarbetare, och ta ansvar för vår direkta sociala och miljömässiga påverkan.

Våra intressenter
SEK:s intressenter är de som direkt eller indirekt påverkas av vår verksamhet. Det är staten, som är vår ägare, exportföretag i Sverige som använder våra finansieringslösningar och internationella investerare som köper våra obligationer. Andra intressenter är svenska och internationella banker, främjaraktörer inom Team Sweden som vi har ett nära samarbete med, och representanter för samhälle, klimat- och miljöagendan. Självklart är även SEK:s cirka 250 medarbetare en viktig intressentgrupp. De som varje dag bidrar till fler exportaffärer för svensk exportnäring. Vi för en kontinuerlig diskussion med våra intressenter för att identifiera frågor som är viktiga för dem. Det ger oss en god vägledning, och visar om vi fokuserar på rätt saker i vårt arbete.

Väsentliga hållbarhetsfrågor
Varje år gör SEK en prioritering av hållbarhetsfrågorna. Prioriteringen görs utifrån resultaten från intressentdialogerna samt den bedömning som företagsledningen gör av SEK:s påverkan på ekonomi, miljö och samhälle. De mest väsentliga hållbarhetsfrågor är anti-korruption, miljö- och klimatpåverkan, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i samband med vår utlåning.

Anti-korruption
Anti-korruptionsarbetet inom internationell handel och finansiering är en viktig komponent för att stoppa ekonomisk brottslighet och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i världen. OECD och ICC har tagit fram riktlinjer för hur korruptionsrisker ska hanteras vid internationella affärer. Som statlig finansiär har SEK en viktig roll att spela för att ställa krav och kontrollera så att dessa riktlinjer följs av företag som använder exportfinansiering.

Miljö- och klimatpåverkan
Stora infrastrukturprojekt kan innebära risker för miljö, människor och klimat. Därför är det viktigt att projekt följer internationella riktlinjer inom miljö- och klimathänsyn. Genom exportkrediter och projektfinansiering finansierar SEK svenska leveranser till många stora internationella projekt. Vi är medlemmar i Ekvatorprinciperna som innehåller riktlinjer för finansiärer när de ställer krav på internationella projektägare. Som finansiär har SEK också en viktig roll att finansiera och svenskt kvalitet- och miljökunnande i världen. Genom att mobilisera finansiering till gröna projekt skapas förutsättningar för grön global tillväxt.

SEK:s rapport 2019 om implementation av Ekvatorprinciperna

Läs mer om Ekvatorprinciperna

Arbetsvillkor & mänskliga rättigheter
Stora projekt och affärer i länder med hög risk för mänskliga rättigheter kan innebära risker för människor som arbetar i, eller påverkas av, verksamheten. Som finansiär identifierar SEK risker för människor i samband med utlåning och ställer krav på företag att följa FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, OECD riktlinjer för multinationella företag och Ekvatorprinciperna vid projekt

Läs mer om OECD riktlinjer för multinationella företag

Läs mer om SEK:s hållbarhetsarbete

SEK:s miljöpolicy

The Ten Principles of the UN Global Compact

SEK:s uppförandekod

Uppförandekod för leverantörer ÅR 2018


Kontakta oss

Har du frågor som rör vårt hållbarhetsarbete, kontakta Johan Henningsson, hållbarhetschef på SEK.

Telefon: +46 8 613 83 00

johan.henningsson@sek.se

FN:s globala hållbarhetsmål
FN:s globala hållbarhetsmål och klimatavtalet i Paris har skapat en global färdplan för hållbar utveckling. Det påverkar efterfrågan och förutsättningar för internationella affärer. Både företag och finansiärer har en aktiv roll att spela för att den globala färdplanen ska bli verklighet. På SEK har vi valt att fokusera på FN:s globala hållbarhetsmål nr 11, Hållbara städer och samhällen. Vi ser att svenskt miljökunnande och svensk export har mycket att bidra till hållbar stadsutveckling i många delar av världen. Exportfinansiering ställs inför utmaningen att finansiera systemlösningar istället för enskilda affärer.

FN:s arbete med Agenda 2030 och de globala målen

Regeringens arbete med Agenda 2030 och de globala målen

Fossilfritt Sverige
Vi är medlemmar i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som syftar till att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland år 2045. Genom en sådan omställning skapar Sverige en exportplattform för att gröna omställning. Gröna projekt i Sverige skapar nya exportframgångar. Att finansiera grön innovation ställer krav på finansiärer att förstå nya typer av risker för att kunna mobilisera kapital.

Fossilfritt Sverige

SEK